Hlavným cieľom MIDS je bezproblémová prevádzka
a bezpečnosť monitorovaného priestoru.

Hlavným cieľom MIDS je bezproblémová prevádzka
a bezpečnosť monitorovaného priestoru.

MIDS

Monitorovací systém ako zdroj znalostí

Odklon v chápaní monitorovacích systémov ako systémov určených výhradne na vizualizáciu meraných veličín a vytváranie alarmov je zrejmý. V súčasnosti je možné systémy na monitorovanie chápať v širšej súvislosti ako platformy integrácie informácií a znalosti z prevádzky o dátovom centre.

Výstupy z monitorovaného systému tak neslúžia len na operatívne riadenie dátového centra, ale monitorovací systém umožňuje vytvárať aj dlhodobejšie plány a predikcie pre dátové centrum a stáva sa súčasťou strategického plánovania. Zaujímavou vlastnosťou je priebežné budovanie znalostných báz. Pri výskyte opakujúceho sa, respektíve podobného problému je možné využiť skúsenosti z riešenia podobných prípadov v minulosti a konfrontovať aktuálny postup s predtým použitými riešeniami.

Samotný monitorovací systém nielen oznamuje potencionálny výskyt problému, ale umožňuje systematické vyhľadávanie zdrojov problému a odporúča postupy na odstránenie problému. Vytvárané znalostné bázy môžu poskytovať návody na riešenie vzniknutej situácie a umožňujú nájsť kontaktné osoby. Efektivita nájdenia zdroja problému a jeho riešenia je pritom kľúčová.

 


Monitorovací systém umožňuje vytvárať predikcie 

a stáva sa súčasťou strategického plánovania.


 

Funkcionalita systému

Tento jedinečný informačný systém monitoruje široké spektrum non IT zariadení v danom prostredí, so schopnosťou poskytovať okamžité informácie o jeho stave pre obsluhu. Tá je upozorňovaná na rôzne stavy a udalosti, čím je umožnené: predchádzanie kritickým stavom a ich negatívnym dopadom,  včasná reakcia na vzniknuté udalosti, eliminácia krízových situácií (zaplavenie, požiar, vysoká teplota v priestore a podobne) a analyzovanie vzniknutých udalostí v prostredí. 

Systém ďalej umožňuje: prezerať priebehy historických údajov vybraných zariadení a ich porovnanie, sledovať a na základe informácií optimalizovať umiestnenie alebo konfiguráciu zariadení, používať uložené namerané údaje za účelom vytvárania reportov pre správcov a manažment organizácie a poskytovať informácie o monitorovanom priestore prenajímateľom/zákazníkom. 

 

Využitie systému MIDS

Systém je použiteľný a konfigurovateľný na monitorovanie: rôznych priemyselných priestorov a prevádzok, dátových centier (aj v prípade poskytovania datahousing služieb) či rôznych špecifických prevádzok podľa potrieb a pravidiel zákazníka. Do tejto kategórie vieme zaradiť napríklad nemocnice, letiská a iné. 

 

Výhody MIDS

okamžitý prehľad nad monitorovaným priestorom

robustný zber a spracovanie údajov

bezprostredné vyhodnocovanie logických súvislostí meraných veličín

vektorové spracovanie používateľského rozhrania

 vysokodostupné riešenia na všetkých úrovniach procesu monitorovania

• podpora štandardu OPC v súvislosti so systémovou interoperabilitou

• vlastný reporting – projekcia a selekcia nameraných údajov

 


„Systém MIDS nám ušetril až 15% prevádzkových nákladov." 

Konateľ dátového centra


 

Adaptabilita monitorovacieho systému

Jednou z kľúčových fáz životného cyklu každého systému je jeho údržba. Závažnosť a ekonomickú náročnosť tejto činnosti si zákazníci veľakrát neuvedomujú. Preto je dôležité už pri výbere nástroja na monitorovanie poznať nielen poskytovanú funkčnosť, ale aj to, ako flexibilne je možné reagovať na zmeny prostredia prostredníctvom ich reflexie v samotnom monitorovacom systéme.

Požiadavky späté s adaptabilitou monitorovacieho systému:
Jednoduchá a v čo najväčšej miere automatizovaná konfigurácia systému, napríklad v prípade zmien vo vizualizácii monitorovaného dátového centra, zmeny limitov alarmových stavov snímaných hodnôt a iné. Grafická tvorba vizuálnych schém monitorovacieho systému. V prípade úpravy vizuálnej reprezentácie monitorovanej infraštruktúry zapríčinenej zmenou fyzického umiestnenia zariadení (napríklad pridanie, odobratie, respektíve premiestnenie zariadenia) je takáto podpora významným prínosom. Tvorba komponentov je základom na zabezpečenie vývoja a predovšetkým evolúcie monitorovacích systémov:

 • Podpora modifikácie a rozširovania existujúcich komponentov reprezentujúcich zariadenia infraštruktúry.
 • Podpora definovania nových komponentov reprezentujúcich zariadenia infraštruktúry.

 

Prínosy nasadenia MIDS

Predchádzanie kritickým stavom, ktoré by mohli zapríčiniť výpadky či nefunkčnosť poskytovaných služieb samotného dátového centra, fyzického poškodenia zariadení dátového centra, alebo aj následného poškodenia monitorovaných technologických zariadení.

Optimalizácia procesov a nastavení na základe dát zo systému dokáže prevádzkovateľ služieb dátového centra optimalizovať procesy resp. prispôsobiť nastavenia zariadení príp. systémov pre skvalitnenie služieb a zníženie nákladov.

Uchovávanie údajov pre vykonávanie analýz potrebných na plánovanie energetickej, či technickej náročnosti zabezpečenia prevádzky údajového centra ako celku.

Variabilita zmena fyzického umiestnenia zariadenia je podporovaná grafickou tvorbou vizuálnych schém monitorovacieho systému.

Konfigurácia systému je umožnená zmenou limitov alarmových stavov alebo snímaných hodnôt prostredníctvom definovaného logického modelu, prípadne definovaním prahových hodnôt.

Úspora času pri získavaní informácií.

Monitorovací systém nielen oznamuje potenciálny výskyt problému, ale tiež umožňuje systematické vyhľadávanie zdrojov problému a poskytuje najmä tieto funkčnosti:

 • výpočet logického chovania systému v reálnom čase
 • vektorové spracovanie GUI
 • vizualizáciu a notifikáciu
 • zobrazenie porovnania nameraných hodnôt veličín
 • archivácia hodnôt 
 • failover riešenie 
 • reporting 
 • poskytovanie údajov prostredníctvom OPC servera, popr. webovými službami
 • správu údajov zákazníkov dátového centra

 

Práca so systémom MIDS

Pri tvorbe našich systémov si dávame záležať na tom, aby práca s nimi bola pre používateľa, čo najviac komfortná. Špeciálne pri systéme MIDS sme urobili všetko preto, aby práca s ním bola jednoduchá, intuitívna, prehľadná a orientovaná na potreby používateľa každého modulu.  

 

Moduly systému MIDS

Systém sa skladá z viacerých modulov, čím zabezpečuje celý cyklus od zberu jednotlivých dát, cez ich spracovávanie až po výsledný reporting a správu zákazníkov. V tejto časti predstávíme jednotlivé moduly a ich základnú funkcionalitu. 

 

L0 - Zber dát

Efektívny zber dát je jednou z kľúčových vlastností systému MIDS. 
Umožňuje: 

Bezpečný zber údajov (energetická nezávislosť), redundanciu komponentov zberu, vysokú úroveň dostupnosti komunikačných liniek, bezporuchový HW koncentrátorov, podporu protokolov: MODBUS, M-BUS, SNMP v1 a v2, IEC, SPA-BUS, NTP, zálohu zberu údajov na SD karte HW koncentrátorov, riešenie pod kontrolou – vývoj na mieru.


 

L1 - Online monitoring

Online monitoring fyzikálnych veličín, technologických zariadení a technológií s vizualizáciou ich stavov a akceptáciou obsluhou. Umožňuje:

Pôdorysné zobrazenie monitorovaného priestoru, hierarchické členenie schém, viacúrovňové pohľady, odlíšenie významných zmien ako: notifikácia, audiovizuálna prezentácia alarmov a ich histórie (denník udalostí), spracovanie udalostí obsluhou (vrátane hromadného spracovania), nezávislosť od klientskeho PC, logický model chovania a zaznamenať rádovo desaťtisíce sledovaných hodnôt, pričom archív je vytváraný v minútových intervaloch.


 

L2 - Grafová nadstavba

Zobrazenie nameraných a uložených hodnôt v dátovom úložisku v závislosti na ich zmene a vzájomnej korelácii v čase. Umožňuje:

Sledovanie priebehu aktuálnych hodnôt jednotlivých meraných veličín, agregáciu hodnôt v rôznych časových intervaloch, historický prehľad priebehov jednotlivých meraných veličín, grafickú a tabuľkovú prezentáciu – prispôsobovanie osí, Definovanie virtuálnych signálov (s použitím logických funkcií) a ich zobrazovanie a nezávislosť od klientskeho PC.


 

L3 - Manažérska nadstavba

Štatistický a reportovací nástroj - poskytuje možnosti tvorby manažérskych výstupov. 
Umožňuje:

Štatistiky a reporty – vytváranie používateľských pohľadov, preddefinované zdroje dát, možnosť odvodenia nových zdrojov dát, exporty, tlač, zaslanie e-mailom, výstupy aj vo forme grafu (rôzne typy grafov), plánovanie pohľadov – nastavenie automatického generovania a nezávislosť od klientskeho PC.


 

L4 - Správa zákazníkov

Správa zákazníckych zón a údajov o zákazníkoch. 
Umožňuje:

Evidenciu zákazníkov dátového centra a ich zmluvne alokovaného priestoru a poskytovaných služieb, správu metadát zákazníkov (napríklad pre PUE, bezpečnosť, energie), správu zákazníckych zón a zariadení v nich - použitím preddefinovaných technických zón v sálach, evidenciu dodávateľov dátového centra, správu emailových zoznamov, plánovanie servisných zásahov a logovanie činnosti používateľov.


 

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál je rozšírenou funkcionalitou MIDS.
Umožňuje:

Portál poskytuje prístup k dátam pre zákazníkov dátového centra. Zákazník získava prehľad o svojich monitorovaných miestnostiach a zariadeniach,  ktoré obsahujú, stavoch, ktoré nadobúdajú a udalostiach na zariadeniach. Zároveň umožňuje úrovne prístupu – administrátor a používateľ zákazníka (celková správa na strane dátového centra). Zákazník sám definuje prístup k dátam pre svojich používateľov. Pričom prístup k dátam je možný aj cez webovú službu. 


 

MIDS - produktový list

MIDS - Datasheet (EN)

MIDS ochrana osobných údajov >>

Chcem sa dozvedieť viac o MIDS >>

 

MIDS L1 - Pôdorys poschodia (ukážka vizualizácie) |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MIDS L1 - Rack (ukážka vizuálizácie) |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MIDS L1 - Technológia v pôdoryse budovy |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MIDS L2 - Editácia vizualizácie pre jednopólovú schému rozvádzača |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MIDS L3 - Graf |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MIDS L3 - Možnosti exportov vytvorených reportov |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice