Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Kariéra

Ing. Róbert Kollár, MBA
Výkonný riaditeľ 

Vážime si schopnosti ľudí pracujúcich v našej spoločnosti, pretože je výsadou prichádzať s kreatívnymi riešeniami a zároveň spájať rozdielne oblasti informačných technológií. Tento prístup je hlavnou súčasťou našej kultúry. Naša spoločnosť je atraktívnym cieľom pre ľudí s určitou priebojnosťou. Vyhľadávame jedincov, ktorí sú schopní pozerať sa na veci z viacerých uhlov, prekračovať svoje limity a neuspokoja sa s priemernosťou. Kladieme dôraz predovšetkým na dlhodobú perspektívu a snažíme sa pre tento prístup získať aj našich zamestnancov. 


 

LYNX Kariéra

Práca našich zamestnancov nám pomáha udržiavať si stabilné postavenie medzi spoločnosťami podnikajúcimi na trhu informačných technológií. Za najcennejší kapitál považujeme ich vedomosti, odbornosť a profesionálnosť. V personálych záležitostiach kladieme osobitný dôraz na vyvážený vzťah medzi našou spoločnosťou a zamestnancom.

Našim zamestnancom poskytujeme adekvátny priestor na adaptáciu a rozvoj ich odborných zručností. Zároveň však od nich očakávame odborný rast a proaktívny prístup. Od roku 1991 sa profilujeme ako spoločnosť poskytujúca služby pre klientov na kvalitnej úrovni v oblasti projektovania, výstavby, prevádzkovania a bezpečnosti informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

 


Dôsledne sledujeme prínos jednotlivých zamestnancov,

a tým umožňujeme výrazný osobný podiel na úspechoch spoločnosti. 


 

Vnútorná súdržnosť pracovných tímov je pre nás prioritou. Hlavnými piliermi, na ktorých je naša spoločnosť postavená sú: profesionalizmus, dôvera a talent. Napriek klasickej štruktúre manažmentu požíva každý zamestnanec LYNX rovnakú úctu bez ohľadu na charakter svojej činnosti a pracovné zaradenie.

Spoločnosť vzhľadom na svoju veľkosť dosahuje najlepšie výsledky úzkou tímovou spoluprácou a zdravými vzájomnými vzťahmi. Ctíme si teda osobité, najmä odborné znalosti jednotlivcov, ktoré cielene dávame do súladu s tímovými zámermi.

Presadzujeme vysokú kultúru vzájomných pracovných vzťahov na pracoviskách, ale aj u našich zákazníkov. Dbáme na to, aby správanie sa našich zamestnancov bolo vizitkou našej spoločnosti. Odbornosť a vzťah k zákazníkovi sú totiž našou dlhoročnou devízou. 

 


Pre talentovaných študentov existuje možnosť stať sa súčasťou

nášho špeciálného LYNX Junior Programu.


 

V neposlednom rade je u nás kladený vysoký dôraz na bezpečnosť a integritu. Spoločnosť ako taká a výrazná časť jej zamestnancov prešla bezpečnostnými previerkami Národného bezpečnostného úradu. Je to nevyhnutné voči viacerým našim zákazníkom, a zároveň to vyjadruje stabilitu, hodnovernosť a profesionálne fungovanie spoločnosti LYNX.

 

Oblasti nášho primárneho záujmu


 

Bezpečnostný špecialista

Miesto výkonu práce: Košice, Bratislava | Mzdové ohodnotenie: od 1700 eur/mesačne brutto

Náplňou práce bezpečnostného špecialistu je testovanie, nasadzovanie bezpečnostných riešení a zabezpečovanie ich prevádzky. Požadovaným vzdelaním je ukončené vysokoškolské vzdelanie, zameranie odboru informatika je výhodou. V jazykovej vybavenosti sa vyžaduje Anglický jazyk - porozumenie textu, odborná terminológia, schopnosť dorozumieť sa.

Čo sa týka počítačových znalostí, je treba mať všeobecný prehľad v problematike bezpečnosti IS a znalosti scriptovania. Taktiež sa vyžaduje znalosť princípov v niektorých z oblastí: sieťové technológie, detailná znalosť TCP/IP, internetové technológie (DNS, WEB, MAIL,...), serverové a klientske platformy, virtuálne prostredia, bezpečnostné mechanizmy OS a ich konfigurácia, aplikačná bezpečnosť či kryptografia.

Požiadavky netechnického charakteru sú potom: komunikatívnosť, schopnosť vysokého pracovného nasadenia, chuť neustále sa učiť nové veci s dôrazom na detail, samostatnosť aj schopnosť práce v tíme a asertivita pri jednaní so zákazníkmi aj spolupracovníkmi.

V prípade záujmu môžete zaslať svoje CV a motivačný list na posúdenie >>


 

Softvérový špecialista

Miesto výkonu práce: Košice | Mzdové ohodnotenie: od 1500 eur/mesačne brutto

Náplňou práce softvérového špecialistu rozumieme primárne činnosti ako: programovanie v jazykoch C, C#, C++, Java, reinžiniering zdrojových kódov – snaha pochopiť a prispôsobiť zdrojový kód požadovaným funkcionalitám, vzdelávanie a vývoj v oblasti simulačných technológii, študovanie a nasadzovanie technológii pre analytické úlohy - spracovanie dát a ich analytika, operátor simulačného systému, vzdelávanie v nových technológiach pre rôzne projekty od ich nasadenia až po vývoj v nich. 

Požadované počítačové znalosti uchádzača pritom sú: programovacie jazyky C, C#, C++, Java, .NET, SQL jazyk - základná úroveň a MS Office.

Ďalšie požiadavky na uchádzača potom sú: schopnosť adaptácie na nové technológie, to je samoštúdium, kurzy, certifikácia za cieľom ovládať rôzne technológie pre potreby projektov, vedieť sa zorientovať v cudzích zdrojových kódoch v rôznych programovacích jazykoch a frameworkoch, samostatnosť, vedieť si sám poradiť a riešiť programátorské úlohy, spoľahlivosť, zodpovednosť, mať kolektívneho ducha, ochota postupovať časté služobné cesty je výhodou, znalosť Anglického jazyka - úroveň pokročilý, bezúhonnosť a vodičský preukaz sk. B. 

V prípade záujmu môžete zaslať svoje CV a motivačný list na posúdenie >>