Tvoríme kvalitný tím skúsených
architektov, analytikov a vývojárov.

Tvoríme kvalitný tím skúsených
architektov, analytikov a vývojárov.

Softvérové riešenia

Produktové portfólio našej spoločnosti pokrýva všetky fázy vývoja informačných systémov od analytických prác, cez návrh a implementáciu až po servis implementovaných riešení.

Softvérové riešenia

Softvér na mieru

Ako garanciu pre čo najvernejšie naplnenie očakávaní zákazníka kladieme dôraz na agilný vývoj softvérových riešení. Jeho dôležitým aspektom je zapojenie zákazníka do procesu tvorby softvéru. Pre zákazníka sa snažíme vytvárať ľahko pochopiteľné analytické výstupy. Rovnako kladieme dôraz na skoré sprístupňovanie prototypov riešení na získanie spätnej väzby. 

Opierame sa o kvalitný tím skúsených architektov, analytikov a vývojárov, ktorí dokážu premeniť predstavy zákazníka na konkrétne riešenie a zastrešiť celý proces vývoja softvéru. Kladieme dôraz nielen na ich technické znalosti, ale aj na doménové znalosti a schopnosť rýchlo pochopiť a preniknúť do špecializovanej doménovej problematiky. Kladieme osobitný dôraz na sledovanie technologických trendov a osvojovanie si inovácií, ktoré však aplikujeme v riešeniach až po ich dôkladnom overení.

Architektúru riešení citlivo prispôsobujeme špecifikám zákazníka a projektu pričom používame len overené technológie. Našim cieľom je budovať riešenia tak, aby zapadli do konkrétneho technologického rámca zákazníka, pričom si uvedomujeme, že je nutné udržiavať čo najširšie portfólio technológií popri garancii ich profesionálnej znalosti. 

Dôraz kladieme na tvorbu používateľských rozhraní, ich ergonómiu a použiteľnosť. Úzka spolupráca s bezpečnostnými expertmi našej spoločnosti pri riešení bezpečnostných požiadaviek zaručuje, že tie sú tak neodmysliteľnou súčasťou našich produktov. Taktiež vďaka tejto vnútrofiremnej spolupráci aplikujeme aj metodiku Security Development Lifecycle (SDL).

Hlavné piliere vývoja softvérových riešení:

 • Bezpečnosť
 • Ergonómia
 • Zapojenie zákazníka
 • Skoré sprístupňovanie prototypov
 • Doménové znalosti
 • Technologická otvorenosť
 • Zodpovedná voľba technológií
 • Moderné prístupy a technológie
 • Dlhodobá udržateľnosť a rozšíriteľnosť
 • Dodržiavanie štandardov
 • Testovanie

Dátová analytika

Objem a rôznorodosť digitalizovaných dát našich zákazníkov dramaticky rastie, ale spracovanie týchto dát zaostáva za možnosťami, ktoré poskytujú štandardné informačné technológie. Pre našich zákazníkov poskytujeme produkty, ktoré sú schopné spracovať a vyhodnotiť rôzne formáty dát, dáta z rôznych zdrojov a internetu. Pre spracovanie veľkoobjemových dát a ich analytické vyťaženie nastavujeme a nasadzujeme produkty, ktoré z pripravených dát automaticky extrahujú záujmové informácie spolu s ich automatickým ohodnotením podľa špecifických potrieb a požiadaviek zákazníka.

Pre naše riešenia pripravujeme aj set odporúčaných vyhodnotení dát na základe oblastí pôsobenia zákazníka a na základe špecifík trhu zákazníka. Súčasťou riešenia je vytvorenie a vyhodnotenie informácií a väzieb sociálnych sietí s orientáciou na problematiku a požiadavky zákazníka. Používateľ si pomocou nasadených produktov môže nad spracovanými dátami definovať štatistické, analytické alebo prediktívne výstupné zostavy/prehľady pre podporu svojho rozhodovania.

 

Simulácie

Podporujeme nasadenie a používanie simulačných systémov pre vojenské simulácie a pre simulácie v oblasti krízového manažmentu. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je preto aj tvorba programového vybavenia, kde sa zameriavame na rozšírenie funkcionality simulačného systému konštruktívnej simulácie používaného v Ozbrojených silách.

Viac o tomto segmente nášho portfólia sa dozviete v sekcii Vybrané produkty- Simulácie.

 

Systémová integrácia

V oblasti systémovej integrácie staviame na inovatívnych prístupoch a moderných integračných platformách. Pri tvorbe návrhov integračnej architektúry zohľadňujeme technické a doménové špecifiká. Konkrétny návrh integračnej architektúry zodpovedá špecifikám tak technickým ako i doménovým, zároveň architektúra komplexných riešení sa opiera o princípy Architektúry orientovanej na služby (SOA) alebo architektúry riadenej udalosťami (EDA).

 

Vývoj pre mobilné zariadenia

Realizujeme vývoj pre rozličné mobilné zariadenia akými sú smartfóny alebo tablety vo forme natívnych aplikácií pre platformy iOS, Android a Windows Phone, rovnako vo forme multiplatformových riešení s využitím HTML. 

 

Portálové riešenia

Tvoríme špecializované a moderné portálové riešenia pre internet a intranet. Pri tvorbe verejných internetových portálov kladieme dôraz najmä na prístupnosť, responzívny design a dodržiavanie štandardov. Pri budovaní intranetových riešení ponúkame vlastný vývoj na mieru alebo využitie etablovaných portálových platforiem a integrovaný manažment dokumentov s využitím platforiem Sharepoint alebo Alfresco. Intranetové riešenia spravidla zahŕňajú aj integráciu a špecializované zobrazovanie informácií z rôznorodých systémov v efektívnej forme.

 

Správa dokumentov

Tvoríme riešenia pre riadenie, sledovanie a elektronizáciu toku dokumentov v organizácii, ktoré podliehajú povinnosti evidovania v registratúre. Riešenia podporujú kolaboratívnu tvorbu dokumentov, ich obeh a schvaľovanie v rámci pracovných tokov s dôrazom na automatizáciu pracovných tokov. 

Ako základ riešení správy dokumentov využívame vlastný produkt DOXIS, ktorý disponuje: 

 • Elektronickou podateľňou
 • Rozhraním pre výmenu dokumentov a údajov s bankovými systémami
 • Funkčnosťou na digitalizáciu papierových dokumentov a automatické zlepšovanie kvality digitálneho obrazu
 • Optickým rozpoznávaním písma (OCR)
 • Elektronickou podateľňou
 • Nadštandardnými nástrojmi pre reporting a štatistiku

Zobrazovacie riešenia

Realizujeme špecializované riešenia pre zobrazovanie digitálneho obsahu. Cieľové zariadenia môžu tvoriť projekčné zariadenia, televízne prijímače alebo dotykové stoly. Pri tvorbe riešení sa opierame aj o vlastný produkt PARIS, ktorý poskytuje komplexné nástroje pre tvorbu multimediálnych prezentácií a riadenie ich vysielania v sieti obsluhovaných zobrazovacích jednotiek.

Viac informácií o našom produkte PARIS sa dozviete v sekcií Vybrané produkty- PARIS.

 

Security Development Lifecycle (SDL) 

Naša spoločnosť dlhodobo rozvíja a praktizuje metodiku Security Development Lifecycle (SDL), ktorá zabezpečuje budovanie bezpečných softvérových riešení a poskytuje zákazníkovi bezpečnostné garancie popri redukcii nákladov na vývoj. Team SDL konzultantov je schopný podporiť a zaviesť túto metodiku pri akomkoľvek projekte, kde sú bezpečnosť a garancia kľúčovým atribútom.
 

Priemyselná inteligencia

Riešenia v oblasti priemyselnej inteligencie zahŕňajú unikátne prepojenie prevádzkových údajov z výrobných a podporných zariadení s údajmi z ERP systémov, ktoré poskytujú základnú analytickú bázu pre ich okamžité vyhodnocovanie. Takéto riešenie znamená praktický posun pri napĺňaní priemyselných koncepcií akými sú World Class Manufacturing či Total productive maintenance.

 

Služby súvisiacie s aplikačným programovým vybavením

V rámci analytických prác ponúkame:

 • Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti projektov na vybudovanie informačných systémov
 • Zber a analýzu požiadaviek zákazníka na informačný systém
 • Vypracovanie analýzy a návrhu implementácie informačných systémov 

Na základe našich znalostí a skúseností ponúkame:

 • Komplexný audit informačných systémov
 • Aplikovanie aplikačnej bezpečnosti počas realizácie diela v súlade s SDL (Security Development Lifecycle)

Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia zahŕňa najmä:

 • Manažment dokumentov a spisov
 • Komplexné prevádzkové informačné systémy
 • Zobrazovacie informačné systémy
 • Systémy na monitoring technologických zariadení používateľskej dokumentácie
 • Nadstavby informačných systémov pre tvorbu štatistík a manažérskych prehľadov
 • Portálové riešenia
 • Projekty na vybudovanie dátových centier
 • Projekty integrácie informačných systémov s využitím integračných platforiem

V rámci postimplementačných prác a servisu sa zaoberáme poskytovaním:

 • Asistenčných služieb pri nasadzovaní informačných systémov a integrácii komplexných IT riešení
 • Zmluvnej technickej podpory a servisu prevádzkovaných informačných systémov
 • Vypracovania technickej a používateľskej dokumentácie
 • Zaškolenia používateľov informačných systémov

 

Poskytujeme aj ďalšie činnosti v oblasti aplikačných a softvérových riešení a to podľa požiadaviek zákazníka. V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte. 

Mám záujem sa dozvedieť viac >>