Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Certifikáty

Ing. Monika Kleisová
Vedúca Odboru systému integrovaného manažérstva

Odbor systému integrovaného manažérstva vypracováva a udržiava procesy v 4 manažérskych systémoch (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001). Úlohou odboru je spracovávať správy a oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou ISM a s akoukoľvek potrebou zlepšovania, zároveň zvyšuje povedomie o požiadavkách zákazníka v celej spoločnosti a udržiava styk s externými stranami v oblasti ISM. Odbor zabezpečuje vytvorenie, implementáciu a udržiavanie manažérskych systémov v súlade s požiadavkami noriem a zároveň koordinuje činnosť manažéra SMIB.


Certifikáty Integrovaného Systému Manažérstva 

ISO 9001 | ISO 14001 |STN OHSAS 18001 | ISO/IEC 27001  


 

Integrovaný manažérsky systém

Na základe stratégie spoločnosti LYNX, definovaných politík, cieľov a programov na ich dosiahnutie sa spoločnosť LYNX rozhodla preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vzťahu k životnému prostrediu, vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k systému informačnej bezpečnosti. Preto má spoločnosť LYNX zavedený Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov: ISO 9001 systém manažérstva kvality,  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, STN OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti.  

Hlavne oblasť systému riadenia informačnej bezpečnosti je určená k ochrane informácií, a teda k zvládnutiu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Zavedením tohto systému spoločnosť LYNX potvrdzuje, že kontrolovane chráni informácie a pristupuje k nim v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy a súlad s relevantnými právnymi normami. 

 

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti LYNX

Táto Politika ISM spoločnosti LYNX je rovnocennou a systematickou súčasťou celkovej politiky spoločnosti a jej stratégie. Vychádza z integrácie 4 manažérskych systémov a je primeraná účelu spoločnosti, charakteru a rozsahu a environmentálnym vplyvom jej činností a služieb. Je primeraná charakteru a rozsahu rizík BOZP spoločnosti a je definovaná v zmysle charakteristík podnikania, organizácie, jej lokalizácie, aktív a technológií. Vedenie spoločnosti LYNX prijalo nasledujúce záväzky:

  • Dôsledne dbať na identifikáciu potrieb a požiadaviek zákazníkov v rámci riešených projektov, zákaziek a poskytovaných služieb tak, aby výsledkom boli efektívne riešenia prinášajúce maximálne uspokojenie zákazníka.
  • Vykonávať firemné plánovanie a obchodnú činnosť a kontrolovať a vyhodnocovať ich priebeh s prihliadnutím na stanovené ciele a zvyšovanie kvality.
  • Dbať na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov tak, aby bola neustále zabezpečená pripravenosť pracovníkov kompetentne poskytovať služby v požadovanej kvalite.
  • Dodržiavať právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty a neustále zlepšovať procesy a znižovať záťaž na životné prostredie s dôrazom na preventívny prístup.
  • Aktívne predchádzať vzniku nebezpečných udalostí, obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia a zvyšovať povedomie zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a trvalo zlepšovať manažérstvo a výkonnosť BOZP pri dodržiavaní právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP.
  • Zabezpečiť primeranú ochranu informačných aktív spoločnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami a zmluvnými záväzkami a zavádzať celkové chápanie smerovania a zásad konania vzhľadom na informačnú bezpečnosť.
  • V súlade so kontextom strategického riadenia rizík a incidentov realizovať v spoločnosti údržbu systému informačnej bezpečnosti.
  • Vytvárať a udržiavať dobré partnerské vzťahy s poprednými svetovými dodávateľmi produktov IT a zásady riadenia v oblasti kvality, environmentu, BOZP a informačnej bezpečnosti uplatňovať aj vo vzťahu k týmto partnerom.
  • Spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

 

Ďalšie certifikáty

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú plne certifikovaní na činnosti v rámci nášho portfólia. Spoločnosť ako taká má značné množstvo certfikácií u našich partnerov a ďalších inštitúcií, pričom neustále pracujeme na ich obnovovaní a získavaniu nových certifikácií v závislosti na oblastiach nášho pôsobenia.