Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Certifikáty

Ing. Monika Kleisová
Manažérka ISM

Naša spoločnosť zaviedla a udržiava procesy v 7 manažérskych systémoch (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 20000-1, ISO 10006). Úlohou nášho tímu je spracovávať správy a oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou ISM a s akoukoľvek potrebou zlepšovania. Zvyšujeme povedomie o požiadavkách zákazníka v celej Spoločnosti a udržiavame kontakt s externými stranami v oblasti ISM. Zabezpečujeme, aby udržiavanie manažérskych systémov bolo v súlade s požiadavkami príslušných noriem.


Certifikáty Integrovaného Systému Manažérstva 

ISO 9001 |ISO 14001 |STN ISO 45001 |ISO/IEC 27001 |ISO/IEC 20000-1 |ISO 10006 |ISO/IEC 25000 


 

Integrovaný manažérsky systém

Na základe stratégie spoločnosti LYNX, definovaných politík, cieľov a programov na ich dosiahnutie sa spoločnosť LYNX rozhodla preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, vzťahu k životnému prostrediu, vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzťahu k informačnej bezpečnosti a zároveň aj vzťahu k softvérovému inžinierstvu, vzťahu k manažérstvu služieb a vzťahu ku kontinuite podnikania. Preto má spoločnosť LYNX zavedený Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov: ISO 9001 systém manažérstva kvality,  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO/IEC 25000 systém manažérstva softvérového inžinierstva, ISO/IEC 20000-1 systém manažérstva služieb IT a ISO 10006 systém manažérstva kvality v projektoch.  

Hlavne oblasť systému riadenia informačnej bezpečnosti je určená k ochrane informácií, a teda k zvládnutiu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Zavedením tohto systému spoločnosť LYNX potvrdzuje, že kontrolovane chráni informácie a pristupuje k nim v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy a súlad s relevantnými právnymi normami. 

 

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti LYNX

Spoločnost' LYNX pôsobí na trhu IT ako jedna z najdlhšie pôsobiacich spoločností na Slovensku s jasným profilom v oblasti poskytovania bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké spektrum zákazníkov.

Vedenie spoločnosti LYNX má snahu trvalo dosahovať najvyššiu možnú spokojnosť zákazníkov, ako aj napĺňanie ich budúcich očakávaní v súvislosti s poskytovanými produktami a službami, ktoré vedú k ich prospechu a spokojnosti s dôrazom na kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, informačnú bezpečnosť, servisné služby v IT oblasti a kvalitu projektov.

Prečítajte si Politiku Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti LYNX.

 

Ďalšie certifikáty

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú plne certifikovaní na činnosti v rámci nášho portfólia. Spoločnosť ako taká má značné množstvo certfikácií u našich partnerov a ďalších inštitúcií, pričom neustále pracujeme na ich obnovovaní a získavaniu nových certifikácií v závislosti na oblastiach nášho pôsobenia.