Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Neustále vylepšujeme kvalitu
vnútorných procesov.

Certifikáty

Ing. Monika Kleisová
Manažérka ISM

Naša spoločnosť zavádza a udržiava procesy v 6 manažérskych systémoch (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a ISO 10006). Úlohou nášho tímu je spracovávať správy a oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou ISM a s akoukoľvek potrebou zlepšovania. Zároveň zvyšujeme povedomie o požiadavkách zákazníka v celej spoločnosti a udržiavame kontakt s externými stranami v oblasti ISM. Zabezpečujeme vytvorenie, implementáciu a udržiavanie manažérskych systémov v súlade s požiadavkami príslušných noriem.


Certifikáty Integrovaného Systému Manažérstva 

ISO 9001 | ISO 14001 |STN ISO 45001 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 20000-1 | ISO 10006


 

Integrovaný manažérsky systém

Na základe stratégie spoločnosti LYNX, definovaných politík, cieľov a programov na ich dosiahnutie sa spoločnosť LYNX rozhodla preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vzťahu k životnému prostrediu, vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k systému informačnej bezpečnosti a k systému manažérstva služieb. Preto má spoločnosť LYNX zavedený Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov: ISO 9001 systém manažérstva kvality,  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, STN ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO/IEC 20000-1 systém manažérstva služieb IT a ISO 10006 systém manažérstva kvality v projektoch. 

Hlavne oblasť systému riadenia informačnej bezpečnosti je určená k ochrane informácií, a teda k zvládnutiu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Zavedením tohto systému spoločnosť LYNX potvrdzuje, že kontrolovane chráni informácie a pristupuje k nim v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy a súlad s relevantnými právnymi normami. 

 

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti LYNX

Politika ISM spoločnosti LYNX (Spoločnosť) je jedným z vrcholových dokumentov Spoločnosti. Popisuje a určuje zámery Spoločnosti v oblasti skvalitňovania manažérskych činností Spoločnosti hlavne z hľadisko komplexného pohľadu. Vychádza z integrácie 5 manažérskych systémov a je vhodná na účel, pre súvislosti Spoločnosti a jej strategické smerovanie vrátane povahy, rozsahu a environmentálnych vplyvov jej činnosti, produktov a služieb. Je primeraná charakteru a rozsahu rizík BOZP. Je vhodná na účely Spoločnosti v rámci informačnej bezpečnosti. Napĺňa požiadavky poskytovateľa služieb so zameraním na zákazníka v zmysle charakteristík podnikania, organizácie, jej lokalizácie, aktív a technológií. Vedenie spoločnosti LYNX prijalo nasledujúce záväzky:

  • Dôsledne dbať na splnenie aplikovateľných požiadaviek zákazníkov v rámci riešených projektov, zákaziek a poskytovaných služieb tak, aby výsledkom boli efektívne riešenia prinášajúce maximálne uspokojenie požiadaviek zákazníka. Všetky tieto činnosti zabezpečovať pritom s dôrazom na trvalé zvyšovanie kvality dodávok.
  • Dbať na systematické a cielené zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov tak, aby bola neustále zabezpečená konkurencieschopnosť Spoločnosti. Zároveň činiť tak v súlade s potrebami zákazníkov a trhovými trendmi. 
  • Dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty dodávok. Neustále zlepšovať interné procesy a znižovať tak záťaž na životné prostredie s dôrazom na preventívny prístup a neustále zlepšovanie environmentálneho správania sa Spoločnosti ako celku.
  • Aktívne predchádzať vzniku nebezpečných udalostí. Obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia a zvyšovať povedomie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Trvalo zlepšovať manažérstvo a výkonnosť BOZP pri dodržiavaní právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP.
  • Zabezpečiť primeranú ochranu informačných aktív Spoločnosti. A to v súlade s legislatívnymi požiadavkami a zmluvnými záväzkami v  kontexte strategického riadenia rizík a príležitostí,  ktoré môžu vplývať na zhodu produktov, služieb a na schopnosť zveľaďovať spokojnosť zákazníka a zavádzať celkové chápanie smerovania a zásad konania vzhľadom na kontinuálne zlepšovanie systému informačnej bezpečnosti.
  • Zladiť poskytovanie služieb s podnikateľskými cieľmi zákazníka a plniť požiadavky na službu tak, aby identifikované zmeny v procesoch alebo postupoch boli realizované prostredníctvom manažmentu zmien pri identifikácii zmien s vyšším rizikom, ktoré majú potenciál závažného vplyvu na služby alebo zákazníka.
  • Vytvárať a udržiavať dobré partnerské vzťahy s poprednými svetovými dodávateľmi produktov IT a zásady riadenia v oblasti kvality, environmentu, BOZP, informačnej bezpečnosti a manažérstva služieb uplatňovať aj vo vzťahu k týmto partnerom.

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému

 

Ďalšie certifikáty

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú plne certifikovaní na činnosti v rámci nášho portfólia. Spoločnosť ako taká má značné množstvo certfikácií u našich partnerov a ďalších inštitúcií, pričom neustále pracujeme na ich obnovovaní a získavaniu nových certifikácií v závislosti na oblastiach nášho pôsobenia.