Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Aké zmeny v právnej ochrane osobných údajov prinesie GDPR ?

Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe pod skratkou GDPR, začne platiť 25. mája 2018 a nahradí doteraz platnú smernicu 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Aké zmeny v právnej ochrane osobných údajov prinesie GDPR ?

Dátum: 06.06.2017

Nová právna úprava ochrany osobných údajov vytvára jednotný súbor pravidiel  platný v celej EÚ, ktorého cieľom je predovšetkým zabezpečiť fyzickým osobám jednoduchý prístup k vlastným osobným údajom a tým umožniť ich kontrolu, poskytnúť jednotnú ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, kto a kde osobné údaje spracúva, posilniť práva fyzických osôb a v neposlednom rade znížiť  administratívu a tým aj náklady vynakladané na ochranu osobných údajov.

 

Hlavné zmeny ochrany osobných údajov, ktoré zavádza GDPR:

Právny základ

 • zrušenie niektorých právnych základov pre spracúvanie osobných údajov
 • súhlas dotknutej osoby – jasný, jednoduchý, zrozumiteľný, v ľahko dostupnej forme, poskytnutý iba na jeden účel, nemôže sa podmieňovať poskytnutím služby alebo plnením zmluvy
 • pri registrácii služby na internete u detí do 16 rokov- súhlas zákonného zástupcu, od 16 rokov dáva súhlas dieťa 
 • zrušenie spracúvania osobných údajov zosnulej osoby
 • nové kategórie osobných údajov – IP adresy, cookies, lokalizačné údaje
 • spracúvanie fotografie alebo grafické zobrazenie podpisu bez získavania biometrických údajov nespadá do kategórie osobitnej kategórie osobných údajov 
 • zrušenie oznamovacej a registračnej povinnosti IS 

Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

 • oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa príjemcom pri oprave, výmaze a obmedzení spracovania osobných údajov a dotknutej osobe, ak o to požiada
 • bezplatné poskytovanie informácií v zrozumiteľnej, transparentnej a ľahko dostupnej forme 
 • povinnosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa určiť zodpovednú osobu v taxatívne stanovených prípadoch
 • povinnosť prevádzkovateľa zverejniť kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámiť ich úradu
 • povinnosť prevádzkovateľa informovať dotknutú osobu o sprostredkovateľovi 
 • pri obmedzení práva dotknutej osoby, zaniká povinnosť prevádzkovateľa zaslať oznámenie  úradu
 • povinnosť uzavrieť vzájomnú dohodu medzi prevádzkovateľmi
 • povinnosť prevádzkovateľa viesť záznamy o spracovateľských operáciách (evidenčné listy)
 • nové obsahové náležitosti zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Zodpovedná osoba

 • podlieha priamo vedeniu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • upevnenie postavenia zodpovednej osoby vo vzťahu k jej právam
 • zánik povinnosti absolvovať  skúšku pre výkon funkcie zodpovednej osoby

Práva dotknutej osoby

Nové práva dotknutej osoby 

 • právo na prenosnosť údajov
 • právo  namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Upresnenie jednotlivých práv 

 • právo na prístup k údajom
 • právo na opravu 
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo namietať

Bezpečnosť osobných údajov

 • nahlasovanie incidentov dozornému orgánu bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od zistenia
 • vedenie dokumentácie porušenia ochrany osobných údajov
 • oznámenie porušenia ochrany dotknutej osobe
 • zánik povinnosti vypracovať bezpečnostný projekt
 • povinnosť prevádzkovateľa posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov v obligatórne stanovených prípadoch
 • povinnosť prevádzkovateľa požiadať úrad o konzultáciu, ak spracovateľské operácie zahŕňajú  vysoké riziko

Kódexy správania a certifikácie

 • možnosť vypracovania kódexu správania pre účinné uplatňovanie nariadenia
 • zavedenie certifikačných mechanizmov ochrany údajov a pečatí a značiek ochrany údajov pre rýchle posúdenie úrovne ochrany osobných údajov

Úprava cezhraničného spracúvania osobných údajov a prenosu osobných údajov do tretích krajín

 • existencia rozhodnutia o primeranosti  
 • neexistencia rozhodnutia o primeranosti 
 • osobitné situácie (len za podmienok  taxatívne uvedených v nariadení)
 • neopakujúce sa prenosy 

 Nápravné opatrenia dozorného orgánu (úradu)

 • upozornenie, napomenutie, nariadenie, odňatie, uloženie správnej pokuty

Správne pokuty

 • až do výšky 10 000 000 EUR alebo 2% celosvetového obratu
 • až 20 000 000 EUR alebo 4 % celosvetového obratu

Súčasná právna úprava do značnej miery pokrýva požiadavky GDPR a preto u tých prevádzkovateľov, ktorí mali vypracované bezpečnostné projekty alebo prijaté primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov je potrebné predovšetkým zrevidovať dáta, ktoré spravujú, vnútorné procesy a predpisy  a posúdiť bezpečnosť systémov, v ktorých sa osobné  údaje spracúvajú.

 


Prečítajte si tiež:

Oblasť GDPR