Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

SIM

Oblasť simulácií

Jednou z hlavných oblastí pôsobenia  našej spoločnosti je oblasť simulácií, podpory riešení krízových udalostí a činností vzťahujúcich sa na tieto oblasti. Ponúkame rôzne typy simulácií, pre lepšie zvládnutie krízových a iných situácií.  Pri vykonávaní podpory cvičení typu CAX sa opierame o dlhoročné skúsenosti, pričom do prípravy cvičení začleňujeme najnovšie poznatky a technológie, ako aj prípravu nových digitálnych terénov a rozširovanie možností simulačných systémov. 

Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je tvorba programového vybavenia. Naša spoločnosť sa zameriava na rozšírenie funkcionality simulačného systému konštruktívnej simulácie. Pre simuláciu javov riešených krízovým manažmentom máme pripravený samostatný simulačný systém.


Ponúkame viacero typov simulácií ako:


 

Využite simulácií

Podporujeme nasadenie a používanie simulačných systémov pre vojenské simulácie a pre simulácie v oblasti krízového manažmentu. Zdokonaľovaniu simulácie a následne aj výcviku napomáhajú nové digitalizované terény s vyššou podrobnosťou s využitím pre výcvik jednotiek. Naši zamestnanci  sú plne certikovaní pre prípravu a vykonanie cvičení typu CAX. Na simulačných centrách je nasadená nová verzia simulačného systému OneSAF, používa sa aj staršia verzia OTB.

Vytvorené a nasadené bolo riešenie simulátora riadenia letovej prevádzky - veže. Nasadené riešenia umožnia zefektívniť výcvik s využitím simulačných technológií. Pre nevojenské účely ponúkame riešenia simulácie šírenia požiaru a hasenia, záplav, šírenia chemických oblastí na simulačnom prostredí  VR-Forces.

 

Krízový manažment

Modul Krízový manažment v systéme konštruktívnej simulácie je určený pre potreby simulácie krízových situácií riešených krízovým manažmentom. Simulačné prostredie poskytuje komplexný pohľad na simulovanú situáciu v reálnom čase- Zároveň umožňuje simulovanie veľkého množstva objektov a javov, vytváranie, spúšťanie a distribuovanie rozličných simulačných scenárov, pričom taktiež umožňuje 2D aj 3D pohľad na simulovanú situáciu. Taktiež treba zdôrazniť, že simulačné prostredie podporuje viacero formátov terénnych databáz a umožňuje prenos informácie o entitách a javov po sieti na všetky počítače zapojené do simulácie.

Modul Krízový manažment sa zameriava na simuláciu nasledovných oblastí: správanie sa jednotlivcov v dave a pohyb osôb v zastavanom priestore, únik nebezpečných látok (chemické zamorenie), záplavy, únik rádioaktívnych látok (rádioaktívne žiarenie), evakuácia priestorov a dopravná nehoda a ošetrenie zranených. Každá oblasť zahŕňa novovytvorené entity pre plnohodnotné simulovanie činností a javov súvisiacich s riešením krízových situácií.  

 


Simulácie efektívne napomáhajú  k priprave personálu 

na zvládanie rôznych krízových situácií. 


 

Chemické zamorenie
Chemické zamorenie v rámci svojich funkcionalít umožňuje simuláciu  zamorenia statickej oblasti toxickou alebo nebezpečnou chemickou látkou, ako napríklad: Tabun, Sarin, Chlór alebo Kyanovodík. Pre čo najbližšie priblíženie realite sú súčasťou simulácie prvky ako kontaminácie entít pri vstupe do chemických oblastí, merania koncentrácie kontaminovanej oblasti pomocou senzorov na to určených či šírenie zamorenia chemickou látkou v závislosti od poveternostných vplyvov.

Zároveň simulácia chemického zamorenia umožňuje nacvičiť reakcie na danú hrozbu v podobe možnosti simulovania vytvorenia miest dekontaminácie pre osoby (dekontaminačné stany) a pre vozidlá  (mokrá linka, suchá linka).  Pričom modul vie simulovať celý priebeh od dekontaminácie kontaminovaných pozemných jednotiek na vytvorených miestach dekontaminácie až po zrušenie miest dekontaminácie.

Rádioaktívne žiarenie
Tento modul umožňuje simulovať situácie úniku a šírenia rádioaktívnych látok spôsobujúcich žiarenie typu alfa, beta alebo gama s rôznou koncentráciou. Taktiež simuluje merania intenzity rádioaktívneho žiarenia či zohľadňuje vplyv rádioaktívneho žiarenia na živý organizmus. 

Záplavy
Modul umožňuje kompletnú simuláciu vzniku a šírenia záplav zo zdroja a jej vplyvu na živú silu a vozidlá, následne evakuácie osôb zo zaplavenej oblasti. 

Dopravné nehody a ošetrenie zranených
Tento modul umožňuje simuláciu: dopravnej nehody vozidiel a zranenie posádky, poskytnutia prvej pomoci prípadne ošetrenia zranenej osoby lekárom a prevozu zranených sanitkou. Systém ponúka možnosť simulácie poskytovania zdravotníckej pomoci podľa povahy existujúceho zranenia. V systéme je možné nastaviť zranenia osôb, ako napríklad rôzne typy zlomenín, poranení a iné.


 

Modul Správanie sa davu

Modul Správanie sa davu je rozširujúci modul pre konštruktívnu simuláciu, ktorý podporuje simuláciu správania sa davov. Rozširuje využiteľnosť jednotného simulačného prostredia VR-Forces 4.3 pri modelovaní a simulovaní riešenia problematiky krízového manažmentu so zameraním na správanie sa jednotlivcov v dave a pohybu osôb v zastavanom priestore. Simulačné prostredie poskytuje komplexný, realistický pohľad na simulovanú situáciu v reálnom čase s veľkým množstvom simulovaných objektov a javov. Súčasťou implementovaného modulu Správanie sa davu sú aj novovytvorené entity zoskupenia jednotlivcov (osôb).

Simulačný nástroj umožňuje vytváranie, spúšťanie a distribuovanie rozličných simulačných scenárov. V rámci simulačného prostredia je umožnené vytvoriť 2D aj 3D pohľad, pričom v 3D zobrazení umožňuje sledovanie priebehu simulácie z pohľadu simulovaných osôb alebo nezávislého pohľadu. Medzi jednotlivými režimami je možné sa ľahko prepínať alebo otvoriť sekundárne okno a použiť iný režim v každej z nich. V každom zobrazení môžete rýchlo prechádzať terénom. Simulačný nástroj podporuje viacero formátov terénnych databáz. Pre potreby simulácie pohybu entít v rámci administratívnych budov sa používa model budov UHRB (Ultra-High Resolution Building) – model budov s interiérom.

 


Modul Správanie sa davu je členený do nasledujúcich úloh:

evakuácia budovy, pohyb davu a  agresívne správanie davu.


 

Evakuácia budovy
Modul Evakuácia budovy umožňuje automatizované náhodné generovanie/vytváranie veľkého počtu simulovaných osôb (human entít) v rámci vymodelovanej administratívnej budovy. Obsahuje funkcionalitu pre simuláciu hromadnej evakuácie budovy, v rámci ktorej umožňuje definovať priechodnosť a nepriechodnosť priestorov v rámci budovy t.j. priestory použiteľné počas evakuácie osôb.

Pohyb davu
Pohyb davu umožňuje simuláciu náhodného pohybu davu, pohybu davu po zadanej trase, presunu na miesto a na kontrolný bod. Úloha náhodného pohybu skupiny osôb je určená zoskupeniam civilistov a demonštrantov, pričom je im možné nastaviť priestor, v ktorom sa má dav pohybovať náhodným spôsobom. Úloha presunu na miesto a na kontrolný bod je určená jednotlivcom i zoskupeniam, kde používateľ z mapy vyberá miesto alebo bod kam sa má entita presunúť. Úloha pohybu davu po zadanej trase je určená entitám – jednotlivcom i zoskupeniam, kde je potrebné vybrať trasu, po ktorej sa má daná entita pohybovať.

Agresívne správanie davu
Agresívne správanie sa davu prebieha v závislosti od prítomnosti podnetov pre agresívne správanie. Medzi podnety agresívneho správania davu civilistov patrí prítomnosť vojenských jednotiek, civilistov s inou príslušnosťou, civilných vozidiel v jeho blízkom okolí. Na základe prítomnosti podnetov a na základe nastavenia parametrov úlohy sa agresívne správanie prejavuje náhodným vykonávaním agresívnych činností akými sú: útok na vojenské jednotky, útok na civilistov s inou príslušnosťou, útok na civilné vozidlá, zničenie vozidiel, zakladanie požiarov či vytváranie barikád.


 

Požiare

Modul Požiare v systéme konštruktívnej simulácie je určený pre simuláciu pôsobenia zápalných látok a ohňa, pri ktorých dochádza k šíreniu požiaru, ovplyvňovaniu šírenia požiaru hasením a k poškodzovaniu entít vplyvom ohňa. Simulačné prostredie umožňuje vytváranie, spúšťanie a distribuovanie rozličných simulačných scenárov, pričom poskytuje komplexný pohľad na simulovanú situáciu v reálnom čase. Taktiež podporuje viacero formátov terénnych databáz, umožňujúc 2D aj 3D pohľad na simulovanú situáciu. Zároveň umožňuje prenos informácie o entitách a javoch po sieti na všetky počítače zapojené do simulácie.

Modul Požiare zahŕňa úlohy pre podporu simulácie: pôsobenia ohňa, zápalných látok a simulovanie pozemného požiaru prírodných porastov v závislosti od ich palivových modelov, smeru šírenia požiaru, poveternostných podmienok, zrážok a sklonu terénu. Taktiež sa venuje simulácií  vplyvu požiaru na jednotlivé entity simulácie a detailne rieši priebeh hasenia požiaru až na úroveň doplňovania hasiacej látky.  

 

Hasenie požiaru
Systém ponúka rôzne možnosti hasenia simulovaného požiaru ako napríklad: hasič s vakom (to je hasenie pomocou vaku na vodu a ručnej striekačky), hasič s prúdnicou (s možnosťou výberu z viacerých typov pripojovacej hadice, prietoku a výkonu čerpadla), hasenie vozidlom vybaveným prúdnicou (s možnosťou výberu typu hasiacej látky a prietoku na doplnenie hasiacej látky) alebo letecké hasenie vrtuľníkom (s možnosťou voľby veľkosti objemu bambi vaku). Pričom prirodzene zohľadňuje aj otázku doplňovania hasiacej látky a to buď z prírodného zdroja vody alebo hasičskými entitami, ktoré disponujú čerpadlom a zásobníkom na hasivo. 

Vyhodnocovanie vplyvu požiaru
Vyhodnocovanie vplyvu požiaru na entity je odlišné pre: vzdušné entity, obrnené vozidlá, hasičské entity, ostatné vozidlá alebo živú silu. Vzniknutý požiar zničí všetky živé entity, ktoré sa dostanú do oblasti s požiarom. Požiar nezničí hasičské entity a niektoré typy entít, ak sa pohybujú určitou rýchlosťou cez vznietené a horiace segmenty alebo sú vo vzduchu v určitej výške nad nimi. 


 

Simulátor riadiacej veže

Simulátor riadiacej veže obsahuje funkcionality pre simuláciu a vizualizáciu činností a javov súvisiacich s riadením letovej prevádzky. Umožňuje zreálniť výcvik osadenstva riadiacej veže letiska, pričom poskytuje komplexný, realistický pohľad na simulovanú situáciu v reálnom čase. Vďaka systému je tiež možné vytváranie, spúšťanie a distribuovanie rozličných simulačných scenárov. Pre čo najlepší prehľad o simulácií sú k dispozícií 2D aj 3D pohľad na simulované činnosti a objekty. Systém obsahuje aj terény s pristávacími a vzletovými dráhami, pričom umožňuje rozšírenie terénnej databázy o nové terény.

Simulačné prostredie v sebe zahŕňa veľké množstvo simulovaných entít a objektov, ako: vzdušné entity ( to znamená civilné lietadlá, vrtuľníky, stíhacie lietadlá), pozemné motorové entity (napríklad. Talet, dopravné vozidlo, sanitka, policajné auto, hasičské vozidlá), pozemné pešiacke entity  (civilné osoby, vojenské jednotky či vtáctvo a zver).
 


Simulátor riadiacej veže je samostatné riešenie,

ktoré slúži pre simuláciu prevádzky letiska.


 

Úlohy implementované pre plnohodnotnú simuláciu činností na letisku a vo vzdušnom priestore pozostávajú z viacerých zložiek. Jedná sa o úlohy určené pre ovládanie vzdušných entít, úlohy určené pre vozidlá (napríklad Talet, sprievodné vozidlo a iné), úlohy na ovládanie osvetlenia letiska a úlohy pre náhodné strety vzdušných entít so zverou a vtáctvom. 

Úlohy pre ovládanie vzdušných entít sú: rolovanie – pohyb po letisku, vzlet, pristátie, let do bodu alebo po trase, tlačenie vozidlom, ťahanie vozidlom, ovládanie osvetlenia a iných prvkov( to je ovládanie pristávacích, pozičných, prerušovaných svetiel lietadla) a ovládanie zobrazenia dymu a ohňa.

Úlohy pre ovládanie pozemných entít sú: ovládanie osvetlenia a majáka vozidiel, pripojenie vozidiel k lietadlu, sprievod lietadla, tlačenie a ťahanie lietadla. 

Ovládanie osvetlenia letiska umožňuje nastavenie svetlotechniky letiska. Jedná sa o nasledovné úkony: zapínanie jednotlivých dráh samostatne, zapínanie osvetlenia dráhy podľa smeru pristávania/vzletu spolu so zapínaním osvetlenia približovacej sady svetiel. Systém taktiež zahŕňa aj  ovládanie svetiel pred pristávacou dráhou, na pristávacej dráhe, svetiel pre rolovanie a stojánky.

Rozšíriteľnosť a využiteľnosť simulačného prostredia
Okrem simulácie činností týkajúcich sa štandardnej letovej prevádzky je možné simulovať aj javy a činnosti, ako: vznik požiarov a následne hasenie,  únik chemickej látky, šírenie chemického zamorenia a opatrenia súvisiace s týmito javmi. Rovnako tak je možné simulovať aj  únik rádioaktívnych látok a javov s ním spojených, zaplavenie letiska, výskyt dopravnej nehody a náhodný pohyb ľudí. 


 

Chcem sa dozvedieť viac o simuláciách >>

 

Krízový manažment - dopravná nehoda |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Krízový manažment - chemické zamorenie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Krízový manažment - radioaktívne zamorenie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Krízový manažment - záplavy |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Správanie sa davu |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Pohyb davu |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice