Viesť veľkú skupinu je v princípe rovnaké ako
viesť malú, je to len otázka správneho manažmentu.

Sun Tzu, Umenie vojny

Viesť veľkú skupinu je v princípe rovnaké ako
viesť malú, je to len otázka správneho manažmentu.

Sun Tzu, Umenie vojny

Odbor projektového manažmentu

Ing. Štefan Gordian 
Vedúci Odboru projektového manažmentu

Odbor projektového manažmentu zabezpečuje profesionálnu realizáciu požiadaviek zákazníkov, prostredníctvom projektových manažérov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore IT. Zabezpečujeme riadenie projektov vo všetkých oblastiach činnosti našej spoločnosti. Všetky realizované projekty sú interne vedené jednotným postupom a metodikou. Máme skúsenosti s riadením malých i rozsiahlych IT projektov pre zákazníkov zo štátnej aj súkromnej sféry. Proces riadenia projektov flexibilne prispôsobujeme požiadavkám a prostrediu zákazníka.


 

Tím Odboru projektového manažmentu

Našou každodennou úlohou je plánovanie, delegovanie, kontrola úloh, dodržiavanie rozpočtu, reportovanie a dohľad nad kvalitou. Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou našej práce je komunikácia so zákazníkom, dodávateľmi a projektovými tímami.

Znalosti našich projektových manažérov sú overené certifikátmi IPMA a PRINCE 2. Zároveň aktívne uplatňujeme naše odborné znalosti a získané skúsenosti pri vedení projektov v Slovenskej republike a v zahraničí.

 


Prioritou pre našu spoločnosť je, aby projekty boli dodané v určenom termíne,

v danom rozpočte a v požadovanej kvalite.


 

LYNX kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent.

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.