Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Odbor Kybernetická bezpečnosť

Ing. Gabriel Benko 
Vedúci odboru Kybernetická bezpečnosť

V rámci spoločnosti LYNX mám tu česť riadiť Odbor Kybernetická bezpečnosť. Realizujeme komplexné projekty v oblasti bezpečnosti informačných systémov a ochrany používateľov. Súčasťou tohto procesu sú implementácie najmodernejších technológií a produktov svetových výrobcov ako sú IBM, Fortinet, CheckPoint, Cisco, Trellix, ESET, Splunk a ďalších. K dispozícii máme kvalitné testovacie laboratória na simuláciu bezpečnostných incidentov a prípravu riešení na ich elimináciu.


 

Odbor Kybernetická bezpečnosť

Poslaním odboru Kybernetická bezpečnosť je implementovať u zákazníkov riešenia poskytujúce nadštandardnú úroveň bezpečnosti informačných a komunikačných systémov, ktoré sú predmetom zabezpečenia. Hlavné oblasti činnosti predstavujú komplexné zabezpečenie firemných prostredí vrátane bezpečnosti aplikácií, databáz, koncových staníc, sieťovej bezpečnosti, centrálneho monitorovania a správy bezpečnosti. 

Kľúčovým faktorom je tím vysoko kvalifikovaných medzinárodne certifikovaných expertov, ktorí majú spektrum vedomostí rozložené najvyhovujúcejším spôsobom na architektúre súčasných produktov a ktorí pri vytváraní riešenia navzájom úzko kooperujú.

 


Neustále hľadáme talentovaných ľudí, ktorým záleží na vlastnom odbornom a profesionálnom raste.

Práca v našom tíme je kreatívna s veľkým potenciálom odborného rastu. 


 

Odborný rast ako hodnota

Zabezpečujeme potreby našich zákazníkov v oblasti riadenia bezpečnosti v rámci spoločnosti od oblasti ochrany osobných údajov, cez ochranu utajovaných skutočností, až po systémy riadenia informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27000. 

 


Neoddeliteľnou súčasťou nášho fungovania je dôraz na pravidelný a premyslený odborný rast našich zamestnancov. 

Aktívne hľadáme prieniky s novými technológiami, aby sme dosahovali synergický efekt vo viacerých oblastiach. 


  

Práca v našom tíme si vyžaduje ľudí, ktorí sa snažia posúvať hranice svojich možností, sú technicky zdatní, poznajú princípy bezpečnosti informačných systémov, majú motiváciu neustále sa zlepšovať, pričom znalosť anglického jazyka je podstatnou výhodou. Vďaka skúsenostiam získaným prácou v našom tíme, nie je výnimkou, že sa po pár rokoch z produktového špecialistu môže stať architekt navrhujúci bezpečnostné riešenia pre veľké projekty. 

 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent. 

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.