Sieťovú infraštruktúru je dôležité
vybudovať ako komplexné riešenie.

Sieťovú infraštruktúru je dôležité
vybudovať ako komplexné riešenie.

Odbor Infraštruktúrne riešenia

Ing. Ján Hutník
Vedúci odboru Infraštruktúrne riešenia 

V rámci spoločnosti LYNX vediem odbor Infraštruktúrne riešenia. Odbor je zameraný na realizáciu riešení v oblastiach sieťových technológií, serverovej infraštruktúry, infraštruktúry dátových úložísk, zálohovania operačných systémov a platformového softvéru, virtualizačných technológií. Okrem toho pokrývame aj iné oblasti potrebné pre podporu behu IT služieb a aplikácií ako napríklad problematiku štruktúrovaných kabeláží a iné. V neposlednom rade zastrešujeme aj oblasť objektovej bezpečnosti, kde máme zostavený tím špičkových odborníkov pre túto oblasť.      


 

Tím odboru Infraštruktúrne riešenia 

V už spomínaných oblastiach našej odbornej činnosti implementujeme riešenia a technológie od renomovaných výrobcov, akými sú Cisco, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, vmware a ďalších. Z charakteru realizovaných projektov si práca v rámci tohto odboru vyžaduje silné zameranie na tímovú prácu, a to nielen internú, ale aj medziodborovú, čo ešte viac prispieva k odbornému rastu a rozširovaniu rozhľadu aj mimo primárnej oblasti technikov.  

Pre realizáciu projektov, ale aj odborné vzdelávanie máme k dispozícií testovacie laboratória pre overenie technológií, pričom v projektoch aplikujeme aj poznatky získané na školeniach a tréningoch zameraných na používané technológie.

 


Zameriavame sa na uskutočňovanie projektov s cieľom uspokojiť požiadavky našich zákazníkov.

S tým je spojený aj veľký priestor pre neustály odborný rast a kreativitu s minimom rutinných činností.


 

Oblasť objektovej bezpečnosti

Otvorenosť v komunikácii, úprimnosť vo vzťahoch, zodpovednosť za konanie, spolupatričnosť v prostredí sú hodnotami našej spoločnosti. Spoločne vytvárame najlepšie bezpečnostné riešenia pre našich klientov v oblasti IP Security. Náš odbor ponúka nadčasové, spoľahlivé a efektívne riešenia pre každú situáciu v tejto oblasti.

Podieľame sa na rozvíjaní vedomostného potenciálu všetkých členov nášho tímu. Práca v našom tíme si vyžaduje ľudí, ktorí sú tímoví hráči, majú motiváciu neustále sa zlepšovať a majú zmysel pre detail. 

 


Chránime ľudské a materiálne hodnoty pred neoprávneným prístupom a konaním cudzích osôb.

Klientom poskytujeme nadštandarný a dlhodobý servis.


 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent. 

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.