Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Odbor Aplikácie

Ing. Peter Azor
Vedúci odboru Aplikácie

Odbor Aplikácie sa zameriava na prípravu a tvorbu komplexných riešení pre špeciálne oblasti využitia. Hlavnými oblasťami nášho pôsobenia sú oblasti vývoja aplikácií, podpora softvérových produktov našej spoločnosti, oblasť vojenských simulácií, podpora riešení krízových udalostí a činností vzťahujúce sa na tieto oblasti. Odbor každým rokom rozširuje portfólio a potvrdzuje svoje postavenie v oblasti vývoja aplikácií, produktov a  komplexných informačných systémov.


 

Tím odboru Aplikácie

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti odboru je tvorba programového vybavenia. Pri vykonávaní podpory cvičení typu CAX sa odbor opiera o dlhoročné skúsenosti, pričom do prípravy cvičení začleňujeme najnovšie poznatky a technológie, ako aj prípravu nových digitálnych terénov a rozširovanie možností simulačných systémov. 

Naša spoločnosť sa zameriava na rozšírenie funkcionality simulačného systému konštruktívnej simulácie požívaného v ozbrojených silách. Pre simuláciu javov riešených krízovým manažmentom máme pripravený samostatný simulačný systém. Práca v našom tíme si vyžaduje veľa odborných zručností, ale aj nasledujúce vlastnosti: schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, schopnosť učiť sa nové veci, vynaliezavosť precíznosť, spoľahlivosť a bezúhonnosť.  

 


Tvoríme kvalitný tím skúsených architektov, analytikov a vývojárov,

ktorí dokážu premeniť predstavy zákazníka na konkrétne riešenie a zastrešiť celý proces vývoja softvéru.


 

Odborný rast ako hodnota

Náš tím je tvorený z funkčných miest, a to: programátor, analytik, databázový špecialista a tester. Tieto funkčné miesta v spoločnej interakcii tvoria výkonné tímy pri realizácii projektov, prípadne spolupracujú s našimi partnermi v rámci iných špecializovaných odborov alebo s inými spoločnosťami v niektorých prípadoch až na medzinárodnej úrovni.

 


Neoddeliteľnou súčasťou nášho fungovania je dôraz na pravidelný a premyslený odborný rast našich zamestnancov. 

Aktívne hľadáme prieniky s novými technológiami, aby sme dosahovali synergický efekt vo viacerých oblastiach.


 

Tím pozostáva z kľúčových dlhoročných pracovníkov a šikovných juniorov, ktorí neustále naberajú odborné skúsenosti. Pri výberových konaniach uprednostňujeme uchádzačov s adekvátnym vzdelaním, ochotou odborne rásť a samozrejme tých, ktorí spĺňajú čo najviac požadovaných vedomostí a zručností pre dané funkčné miesto.

 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent.

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.