Pre každú úlohu existuje ten správny nástroj
a pre každý nástroj existuje správna úloha.

Pre každú úlohu existuje ten správny nástroj
a pre každý nástroj existuje správna úloha.

Marketing, rozvoj a HR

Naša spoločnosť sa snaží budovať úspešné a dlhodobé spolupráce vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. Tím, ktorý zabezpečuje marketingové aktivity a rozvoj našej spoločnosti, má preto veľmi široké pole pôsobnosti. Od participácie na príprave firemných plánov, cez prípravu odborných analýz až po zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti. V neposlednom rade taktiež v určitej miere zastrešuje aj niektoré činnosti v oblasti HR.

 

Tím pre marketing a vonkajšie vzťahy

Vzhľadom na rôznorodosť našich činností sú pre úspešné fungovanie nášho tímu dôležité určité vlastnosti, ktoré musia členovia nášho tímu spĺňať, a to sú predovšetkým:  flexibilta, kreativita, inteligencia a reprezentatívne vystupovanie voči okoliu.

Povaha našej práce sa vyznačuje predovšetkým svojou dynamickosťou. Často prichádzame do kontaktu s novými témami a rôznorodým typom úloh. Preto je nevyhnutné, aby každý člen nášho marketingového tímu na sebe neustále odborne pracoval a mal ochotu učiť sa nové veci. Uprednostňujeme adeptov, ktorí vedia byť konštruktívni pri spolupráci so svojimi kolegami, a to aj z iných odborov, a svoju kreativitu vedia nasmerovať v prospech celého LYNX tímu. 

 


Našou ďalšou kľúčovou úlohou je tiež zabezpečovať šírenie odkazu našej spoločnosti.

A to nielen naprieč oblasťami jej obchodného pôsobenia, ale aj nad ich rámec. 


 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent.

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.