Existuje iba jeden cieľ- funkčnosť.

Existuje iba jeden cieľ- funkčnosť.

Divízia podpory prevádzky

Ing. Judita Sedláková
Finančná riaditeľka

V rámci spoločnosti LYNX vediem Finančno-právny odbor, ktorý zabezpečuje vedenie účtovníctva, účtovnej agendy a činností vyplývajúcich zo zákonných povinností podnikateľských subjektov a výkazníctva voči orgánom štátnej a finančnej správy. Náš odbor taktiež zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti na celofiremnej úrovni právnu agendu spoločnosti, komplex personálnych činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a v mzdovej oblasti. Predmetné činnosti sú zabezpečované a vykonávané v zmysle platnej legislatívy a povinnosti vyplývajúcich spoločnosti LYNX priamo zo zákona.


Ing. Martin Andráš
Vedúci Odboru správa informačných technológií

Hlavnou náplňou Odboru sieťová a komunikačná infraštruktúra je  realizácia správy  IT vo firme  a zároveň minimalizovať  náklady na jej údržbu a prevádzku. Pričom hlavným aspektom je spokojnosť zákazníka, v našom prípade teda zamestnancov firmy. Činnosť odboru vzhľadom k firme však môžeme rozdeliť na dve časti: interná a externá. Internou pri tom myslíme správu firemnej infraštruktúry a externou spoluprácu na externých projektoch a zákazkách.  


 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent. 

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.