LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Etický kódex

Etický kódex

Základné procesy v spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností.

Spoločnosť sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EÚ, dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže, nepodporovať konkurenciu, správať sa v súlade s dobrými mravmi a prispievať k vytváraniu spoločenského dobra.

Takisto vníma ochranu životného prostredia ako hodnotu a podporuje taký spôsob podnikania, ktorý je v súlade s koncepciou trvale udržateľného rozvoja. Spoločnosť je aj súčasťou spoločenského diania a preto cíti potrebu podeliť sa s výsledkami svojich úspechov formou sponzoringu, ktorý smeruje najmä do podpory vzdelávania mladých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

 

Záväzok k zákazníkom

Predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu je čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov. Správanie voči zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez predsudkov, akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie.

Spoločnosť sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.

Spoločnosť považuje nadštandardný prístup k zákazníkovi a chápanie jeho potrieb za kľúčový prvok k dlhodobému a spokojnému partnerstvu.

 

 

Záväzok voči obchodným partnerom

V rámci vzťahu medzi obchodnými partnermi zapojenými do spoločného obchodu, je jedným z najdôležitejších aspektov vzájomná dôvera a úcta. Všetky informácie o vzťahoch s obchodnými partnermi sa považujú za dôverné. Meno spoločnosti je kľúčovou devízou spoločnosti, preto je citlivo chránené. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich partnerov.

V rámci zachovania vyššie spomínanej dôvery a úcty partnerstva, spoločnosť neoslovuje s pracovnými ponukami zamestnancov partnerských firiem. Ak by prechod zamestnanca z partnerskej organizácie nastal, je tak možné len zo zamestnancovej iniciatívy a uistení sa partnera, že je to v poriadku.

 

Záväzok voči konkurencii

Spoločnosť rešpektuje na najvyššej úrovni zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi, jednanie s konkurenciou je vždy čestné a v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a rovnako tak v záujme dobrého mena celého odvetvia.

Rešpektovanie dobrého mena konkurencie i jej majetku je na rovnakej úrovni.

Spoločnosť sa zaväzuje jednať so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektami, a nikdy sa neusiluje o získavanie informácií o konkurentoch nezákonnými, alebo nečestnými praktikami. Taktiež sa zaväzuje dodržiavať férovú súťaž a odmieta akékoľvek monopolistické tendencie.

 

Záväzok zamestnancov

Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov jednotlivo slušné správanie s prejavom rešpektu voči svojim kolegom, či nadriadeným.

Každý zamestnanec spoločnosti sa usiluje o vytváranie a udržiavanie dobrého mena spoločnosti medzi jej obchodnými partnermi, zákazníkmi a v očiach širokej verejnosti a nepodnikne žiadne aktivity, ktoré by mohli poškodiť dobré meno skupiny a tým jej spôsobiť ekonomickú či inú ujmu alebo stratu. Zároveň je od zamestnancov vyžadované profesionálne vystupovanie aj v nečakaných krízových situáciách.

 

Záväzok k svojmu prostrediu

Spoločnosť presadzuje dôležitosť minimalizácie ekologickej záťaže v rámci životného prostredia. Vzhľadom na lokálne komunity je spoločnosť otvorená rôznej pomoci podľa potreby a danej situácie. Taktiež vníma za dôležité dôsledne sledovať konečného požívateľa výhod všetkých vynaložených dobročinných prostriedkov.

 

Záväzok k svojim zamestnancom

Spoločnosť si vysoko cení každého svojho zamestnanca a akákoľvek diskriminácia je preto neprijateľná. Dôležitým aspektom je taktiež primeraná úcta k fyzickému i psychickému zdraviu zamestnanca, čo sa javí aj z pohľadu trpezlivosti pri zložitej životnej situácii zamestnanca.