Príbeh LYNX

1991

Založenie spoločnosti

1993

Špecializácia na antivirusové softvéry
a komunikačnú infraštruktúru

1996

Založenie pobočky v Bratislave

1997

Prvý komplexný projekt

1998

Špecializácia na simulácie

2003

Rozšírenie portfólia
simulačných technológií

Aplikácie riešení v oblasti
bezpečnosti štátu

2004

Vybudovanie vlastného sídla v Košiciach

2005

Prvé potvrdenie o priemyselnej
bezpečnosti podnikateľa

2008

Prekročenie počtu 100 zamestnancov

2009

Tvorba pokročilých analytických nástrojov

Vybudovanie vlastného sídla v Bratislave

2010

Účasť na projektoch informatizácie spoločnosti

2015

Dosiahnuté tržby 45 mil. eur

2021

LYNX oslavuje 30 rokov na IT trhu

O spoločnosti

LYNX s.r.o. je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných technológií pôsobí už od roku 1991.

Za toto obdobie sme si upevnili svoje postavenie na trhu a vyprofilovali sme sa ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

Základné procesy v našej spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility našej obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči nášmu zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Naša spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý je pravidelne udržiavaný a vyhodnocovaný.

 

Poslanie

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

Spoločnosť LYNX presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti.

 

Hodnoty

Hodnoty, ktorými sa naša spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

 

Filozofia LYNX

Predstavuje marketingový koncept našej spoločnosti, ktorého úlohou je zjednodušenou formou predstaviť princípy fungovania našej spoločnosti. Jedná sa o súbor výrokov, ktoré sú tematicky priradené k jednotlivým sekciám. 

 

Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent. 

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.   

 

 

Zdieľať článok

LinkedIn