Certifikáty

Ing. Monika Kleisová
Manažérka ISM

Naša spoločnosť zavádza a udržiava procesy v 7 manažérskych systémoch (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 10006 a ISO 22301). Úlohou nášho tímu je spracovávať správy a oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou ISM a s akoukoľvek potrebou zlepšovania. Zároveň zvyšujeme povedomie o požiadavkách zákazníka v celej spoločnosti a udržiavame kontakt s externými stranami v oblasti ISM. Zabezpečujeme vytvorenie, implementáciu a udržiavanie manažérskych systémov v súlade s požiadavkami príslušných noriem.


Certifikáty Integrovaného Systému Manažérstva 

ISO 9001 | ISO 14001 |STN ISO 45001 | ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 20000-1 | ISO 10006 | EN ISO 22301


 

Integrovaný manažérsky systém

Na základe stratégie spoločnosti LYNX, definovaných politík, cieľov a programov na ich dosiahnutie sa spoločnosť LYNX rozhodla preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vzťahu k životnému prostrediu, vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k systému informačnej bezpečnosti a k systému manažérstva služieb. Preto má spoločnosť LYNX zavedený Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov: ISO 9001 systém manažérstva kvality,  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, STN ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO/IEC 20000-1 systém manažérstva služieb IT, ISO 10006 systém manažérstva kvality v projektoch a systém riadenia kontinuity podnikania podľa EN ISO 22301

Hlavne oblasť systému riadenia informačnej bezpečnosti je určená k ochrane informácií, a teda k zvládnutiu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Zavedením tohto systému spoločnosť LYNX potvrdzuje, že kontrolovane chráni informácie a pristupuje k nim v súlade s riadením svojho podnikania. Implementovaním normy spoločnosť zároveň potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade katastrofy a súlad s relevantnými právnymi normami. 

 

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému spoločnosti LYNX

Spoločnost' LYNX pôsobí na trhu IT ako jedna z najdlhšie pôsobiacich spoločností na Slovensku s jasným profilom v oblasti poskytovania bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké spektrum zákazníkov.

Vedenie spoločnosti LYNX má snahu trvalo dosahovať najvyššiu možnú spokojnosť zákazníkov, ako aj napĺňanie ich budúcich očakávaní v súvislosti s poskytovanými produktami a službami, ktoré vedú k ich prospechu a spokojnosti s dorazom na kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, informačnú bezpečnosť, servisné služby v IT oblasti, kontinuitu podnikania a kvalitu projektov.

  • Dôsledne dbať na splnenie aplikovateľných požiadaviek zákazníkov v rámci riešených projektov, zákaziek a poskytovaných služieb tak, aby výsledkom boli efektívne riešenia prinášajúce maximálne uspokojenie požiadaviek zákazníka. Všetky tieto činnosti zabezpečovať pritom s dôrazom na trvalé zvyšovanie kvality dodávok.
  • Dbať na systematické a cielené zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov tak, aby bola neustále zabezpečená konkurencieschopnosť Spoločnosti. Zároveň činiť tak v súlade s potrebami zákazníkov a trhovými trendmi. 
  • Dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty dodávok. Neustále zlepšovať interné procesy a znižovať tak záťaž na životné prostredie s dôrazom na preventívny prístup a neustále zlepšovanie environmentálneho správania sa Spoločnosti ako celku.
  • Aktívne predchádzať vzniku nebezpečných udalostí. Obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia a zvyšovať povedomie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Trvalo zlepšovať manažérstvo a výkonnosť BOZP pri dodržiavaní právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP.
  • Zabezpečiť primeranú ochranu informačných aktív Spoločnosti. A to v súlade s legislatívnymi požiadavkami a zmluvnými záväzkami v  kontexte strategického riadenia rizík a príležitostí,  ktoré môžu vplývať na zhodu produktov, služieb a na schopnosť zveľaďovať spokojnosť zákazníka a zavádzať celkové chápanie smerovania a zásad konania vzhľadom na kontinuálne zlepšovanie systému informačnej bezpečnosti.
  • Zladiť poskytovanie služieb s podnikateľskými cieľmi zákazníka a plniť požiadavky na službu tak, aby identifikované zmeny v procesoch alebo postupoch boli realizované prostredníctvom manažmentu zmien pri identifikácii zmien s vyšším rizikom, ktoré majú potenciál závažného vplyvu na služby alebo zákazníka.
  • Zabezpečiť fungovanie Spoločnosti a poskytovanie zákazníckeho servisu aj v prípade akýchkoľvek prerušení spôsobených náhodnými udalosťami a vonkajšími faktormi, pričom sa zaväzujeme trvale zlepšovať BCMS.
  • Vytvárať a udržiavať dobré partnerské vzťahy s poprednými svetovými dodávateľmi produktov IT a zásady riadenia v oblasti kvality, environmentu, BOZP, informačnej bezpečnosti a manažérstva služieb uplatňovať aj vo vzťahu k týmto partnerom.

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému

 

Ďalšie certifikáty

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú plne certifikovaní na činnosti v rámci nášho portfólia. Spoločnosť ako taká má značné množstvo certfikácií u našich partnerov a ďalších inštitúcií, pričom neustále pracujeme na ich obnovovaní a získavaniu nových certifikácií v závislosti na oblastiach nášho pôsobenia.    

 

 

Zdieľať článok

LinkedIn