Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

ECS

Systém vyrozumievania (Emergency Communication System)

Systém vyrozumievania je komplexným riešením, ktoré zabezpečuje funkčnosť prípravy krízových komunikačných plánov a automatizovaného vyrozumievania prostredníctvom rôznych kanálov (primárne však telefonicky). Produkt bol budovaný s ohľadom na špecifické potreby silových zložiek a krízovej komunikácie a riadenia, či už z organizačného alebo bezpečnostného hľadiska. Systém je možné využívať aj na vyrozumievanie v rámci podporných – servisných činností. 

 

Možnosť vytvárania hierarchie štruktúr vyrozumievania

Produkt umožňuje vytvárať viacstupňovú hierarchiu vyrozumievaných skupín, ktorá zodpovedá potrebám silových rezortoch a krízového riadenia štátu. V rámci skupín je možné definovať pozície, ku ktorým je možné špecifikovať zastupiteľnosť a prioritu zastupovanie.

 


Pri krízových situáciách je dôležité mať zabezpečený

efektívny, spoľahlivý a bezpečný systém komunikácie.


 

Šablóny hlásení

Produkt umožňuje definovať šablóny hlásení, vrátane možnosti špecifikovať potrebnú interakciu s vyrozumievaným. V rámci šablón je možné vybrať časti hlásenia, ktoré si zadáva operátor až pri vyrozumievaní a ktoré sú dosadené do preddefinovanej šablóny hlásenia.

 

Možnosť zaznamenania prekážok vo vyrozumievaní

Prostredníctvom prehľadného kalendáru je možné zaznamenávať informácie o nedostupnosti vyrozumievaného. Je možné zaznamenať aj opakujúce sa prekážky. Ovládanie pripomína Kalendár Microsoft Outlook, s ktorým je možné riešenie prepojiť.

 

Prioritizácia

Riešenie umožňuje prioritizáciu vyrozumievania na rôznych úrovniach (udalosť, skupina, pozícia, obloženie), čo zabezpečí aby boli informácie o dôležitých udalostiach vyrozumené skôr, ako tie menej dôležité a bolo garantované vhodné poradie vyrozumenia osôb.

 

Prevod textu na hlas

Produkt okrem možnosti nahratia zvukového záznamu hlásenia udalosti umožňuje zadať hlásenie v textovej forme, zabezpečí prevod textu na hlas vo vysokej kvalite, čím sa stáva systém vyrozumenia výrazne efektívnejší.

 

Jednoduché webové rozhranie

Používateľské rozhrania sú vytvorené pomocou webových technológií. Riešenie nevyžaduje žiadnu inštaláciu programového vybavenia na pracovnej stanici, je zabezpečená dostupnosť funkčnosti z rôznych platforiem a zariadení. Osobitný dôraz bol kladený na ergonómiu, efektivitu a rýchlu osvojiteľnosť používateľských rozhraní. 

 

Získanie spätnej väzby o vyrozumení

Riešenie umožňuje výber z rôznych spôsobov potvrdenia prijatia správy. Rovnako je sledovaný každý pokus o vyrozumenie a poskytované informácie v prípade neúspechu o pravdepodobnom dôvode (zlyhanie spojenia, obsadené, nedvíha a pod.).  Počet pokusov o opakované vyrozumievanie je definovateľný používateľom.

 

Bezpečnosť

Produkt bol budovaný s ohľadom na bezpečnosť tak na infraštruktúrnej ako i aplikačnej úrovni. Z aplikačného hľadiska bola kladený dôraz na to, aby každá skupina používateľov pracovala len s tými informáciami, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska jeho pracovného zaradenia a úloh. O každej aktivite používateľa sú vedené detailné auditné záznamy. 

Riešenie disponuje integračnými komponentami pre integráciu s Active Directory a podporuje integrovanú (single sign on) autentifikáciu. Tým je podriadená jednotne politike používateľských účtov a eliminuje sa nutnosť viacnásobného prihlasovania sa používateľov. Riešenie však podporuje aj režim s vlastnou správou používateľov. 

 

Kontrolné činnosti, cvičenia

Produkt poskytuje detailnú prehľadovú funkčnosť, vďaka ktorej je možné sledovať v reálnom čase priebeh vyrozumievania a po ukončení analyzovať a vyhodnocovať jeho úspešnosť, riešenie podporuje aj režim nácviku. Priebehy vyrozumievania zostávajú uchovávané v archíve pre neskoršie využitie.

 

Podpora rôznych vyrozumievacích kanálov

Systém podporuje rôzne komunikačné kanály ale i ich kombinovanie, kedy vyrozumievaní môžu byť upozornení takmer okamžite SMS notifikáciou a následne vyrozumený telefonicky.

  • Telefón
  • SMS
  • E -mail

Architektúra riešenia

Architektúra systému je postavená na moderných štandardoch, vybudované s ohľadom na viacrstvovú architektúru, jednoducho škálovateľné a podporuje aj vysokodostupnú prevádzku.

 

Integrovateľnosť

Produkt je jednoducho integrovateľný s inými systémami, typicky HR modulmi ekonomických systémov ako napr. SAP ERP, Microsoft Dynamix a podobne. 


 

Vyrozumievanie (ECS) - produktový list

Vyrozumievanie (ECS) - Datasheet (EN)

Chcem sa dozvedieť viac o ECS >>

 

Vyrozumievanie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vyrozumievanie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vyrozumievanie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vyrozumievanie |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice