Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

CERT

Príprava zákazníka na certifikáciu podľa STN ISO/IEC 27001

S prehlbujúcou sa informatizáciou spoločnosti sú v organizáciách zavádzané zložité informačné systémy. Ak informačné systémy obsahujú aj informácie iných právnických resp. fyzických osôb je potrebné o bezpečnosti systémov uistiť aj zákazníkov.

Zavedením systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) spoločnosť preukazuje dôveryhodnosť všetkým dotknutým stranám organizácie, že so získanými informáciami a údajmi narába obozretne, spravujete ich v zmysle zadefinovaných bezpečnostných pravidiel a zvláda riziká spojené s hrozbami, ktoré sú identifikované v procesoch.

Tiež sa zavedením SMIB implicitne deklaruje, súlad s legislatívnymi požiadavky na informačnú bezpečnosť (napr. zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov). Zavedenie systému je výhodné z pohľadu presvedčenia vedenia spoločnosti o existencii interných procesov na zvládanie rizík informačnej bezpečnosti. Najvhodnejší spôsob ako to dokázať pre zákazníka alebo pre komunitu ktorej údaje spravujeme je certifikácia na SMIB.

 


Zavedením systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) spoločnosť preukazuje dôveryhodnosť všetkým dotknutým stranám organizácie.


 

Úloha manažmentu
Pre zavedenie SMIB je v prvom rade potrebné, aby o tomto kroku bol presvedčený vrcholný manažment. Manažment si musí byť vedomý potrebných organizačných, personálnych a technických opatrení, ktoré je potrebné splniť aby bol systém úspešne implementovaný. Okrem toho musí sám zabezpečiť vyžadovanie plnenie požiadaviek SMIB a aj sám tieto požiadavky dodržiavať.

SMIB ako modelové riešenie
SMIB vo svojej podstate poskytuje celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, návrh a zavedenie bezpečnosti informácií, riadenie bezpečnosti informácií a opätovné hodnotenie bezpečnosti informácií na neustále zlepšovanie informačnej bezpečnosti. Štandard je zostavený tak, že dokáže pokryť potreby ľubovoľného typu organizácie, od súkromných spoločností  až po štátne inštitúcie.

Podstatou štandardu je cyklický model neustáleho zlepšovania, z histórie najčastejšie používaný model PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Plánuj-Vykonaj-Kontroluj-Prevádzkuj, ktorého cieľom je vytváranie, budovanie, monitorovanie a neustále zlepšovanie SMIB v rámci organizácie.

Cyklus zlepšovania je vhodné nastaviť na obdobie jedného roka a tým prispôsobiť termíny systému auditov požadovaných certifikačnou spoločnosťou. Samotná certifikácia zavedeného systému vyžaduje každoročne vykonávať externý audit. Prvý je certifikačný audit, nasledujúce dva roky kontrolné audity a po nich opäť recertifikačný audit a potom ďalšie dva kontrolné audity.

Zavedenie SMIB
Zavedenie SMIB je vhodné načasovať po implementácii ISO 9001, prípadne súčasne s ním a zaviesť tzv. integrovaný systém manažérstva.  Takouto postupnosťou implementácií sa zjednoduší zavedenie  SMIB vzhľadom na opísané procesy riadenia manažérstva kvality a ich využitie pri implementácii SMIB.


 

CERT - produktový list

Chcem sa dozvedieť viac o certifikácií >>