Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

BOND

Funkcionalita systému

Integračný middleware BOND je softvérový produkt, ktorý vykonáva transformáciu dát z jedného dátového úložiska do druhého. Komunikácia prebieha cez štandardné protokoly, napríklad SOAP, FTP. BOND dokáže z prijatých dát generovať alebo parsovať súbory, ktoré archivuje vo formáte zip pre ďalšie spracovanie, respektíve recovering.

Základné vlastnosti middleware BOND sú: bezstratovosť (pri prijatých údajoch), časovanie (napr. sleep-stavov), synchronizácia (kontinuálny životný cyklus prijatých údajov, až po ich zápis do databázy resp. archiváciu),  archivácia vstupných údajov, neduplicita (zapisovaných údajov), zotavenie (po prerušení v akomkoľvek okamihu vykonávania) a nepostihovanie okolitých systémov. 

 

Moduly BOND

DataReader 
Tento modul načítava údaje (cez určitý protokol) z konkrétneho IS source a transformuje ich na odpovedajúce .csv súbory, ktoré zapisuje do dvoch adresárov: jeden pre modul DataWriter a jeden pre DataArchivator. Teda, koľko má IS zdrojov, toľko bude existovať vykonávaných procesov tohto modulu.
 

DataWriter 
Modul DataWriter preberá .csv súbory (z adresára, do ktorého mu ich zapisujú DataReader-y) a parsuje z nich obsah, ktorý ďalej zapisuje do databázy.

 

DataArchivator
Spomínaný modul načítava všetky .csv súbory v danom časovom okamihu z adresára, do ktorého mu ich zapisujú jednotlivé DataReader-y. Načítané súbory sú komprimované do .zip archívu a následne je archív pomenovaný napríklad podľa aktuálneho dátumu a času a uložený do adresára, z ktorého je možné do budúcna realizovať napr. recovering respektíve iné použitie.

 

IdentityManager 
Identity Manager je logický celok tvorený dvojicou modulov IdentityReader a IdentityActualiser, ktorý spravuje dáta o používateľoch, ukladá ich, synchronizuje a aktualizuje.

 

Systém BOND MW zabezpečuje plne automatický prenos dát z rôznych typov zdrojov údajov do cieľovej databázy. Systém je vytvorený s ohľadom na:

  • možnosť konfigurácie zberu údajov z rôznych zdrojov
  • nepostihovanie okolitých systémov (s tým spojenie časovanie prístupu k zdrojom)
  • požiadavku na bezstratovosť prenosu a vylúčenie duplicity (korektné zotavenie po prerušení činnosti)
  • potrebu archivácie údajov (s nezmeneným obsahom)

 

BOND - produktový list

BOND - Datasheet (EN)

Chcem sa dozvedieť viac o BOND >>