Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

AIM

Funkcionalita systému

Informačný systém AIM v sebe integruje moduly pre efektívny prehľad a správu softvéru na počítačoch v podnikovej sieti. Je určený pre administrátorov, ktorí pomocou neho môžu sledovať pridelenie a využívanie softvéru a softvérových licencií, plánovať a evidovať servisné úkony a používať ďalšie podporné funkcie.

 


Myšlienkou AIM je zabezpečiť administrátorom efektívny prehľad

o pridelení a využívaní softvéru a hardvéru v organizáciách.


 

Moduly systému AIM

Systém sa skladá z modulov: Softvérový audit (ktorý obsahuje Evidenciu počítačov v sieti, Register licencií a Softvérovú bázu), HW audit (obsahuje Evidencie - projektorov, zálohových médií a zariadení), Pracovný denník (obsahuje Profylaktiku, Evidenciu záloh a Evidenciu úkonov údržby) a modul Doplnkových služieb. 

Moduly poskytujú mnohé funkcionality pre administrátorské úkony, okrem iného v rámci modulu Softvérový audit systém pre evidované pracovné stanice a servery vykonáva skeny, ktorých výsledky môže administrátor zobrazovať, porovnávať a samotné skeny aj vyvolávať.

Týmto spôsobom má pod kontrolou inštalovaný softvér na jednotlivých počítačoch v sieti. Systém v sebe integruje modul pre nahlasovanie problémov týkajúcich sa hardvéru a softvéru a modul na rezerváciu zápožičiek. Je určený tým, ktorí chcú nahlasovať a následne aj sledovať riešenie nahlásených problémov a rezervovať zápožičky to je hardvér prípadne iné pomôcky a zariadenia určené na zapožičiavanie. 

V Registri licencií administrátor získava prehľad o celkovom počte licencií daného typu, počte priradených a počte použitých licencií.Softvérová báza podáva komplexný prehľad o identifikovanom softvéri v sieti s informáciou o spôsobe jeho licencovania. Modul HW audit poskytuje priestor pre rôzne druhy evidencií hardvéru. Pracovný denník je zameraný na evidenciu aktivít údržby, profylaktiku, zálohy.

 

HelpDesk - Systém pre zadávanie tiketov

Systém v sebe integruje modul pre nahlasovanie problémov týkajúcich sa hardvéru a softvéru a modul na rezerváciu zápožičiek. Je určený tým, ktorí chcú nahlasovať a následne aj sledovať riešenie nahlásených problémov a rezervovať zápožičky to je hardvér, prípadne iné pomôcky a zariadenia určené na zapožičiavanie.

Zadaný tiket prechádza životným cyklom s rôznymi stavmi. Tiket je zadaný zadávateľom, riešený jedným alebo viacerými riešiteľmi, pozastavený, zamietnutý, je možné ho presmerovať na iného riešiteľa, ukončiť s výsledkom a pod. Systém disponuje aj emailovou notifikáciou pre preddefinované akcie a umožňuje aj uchovávanie histórie komunikácie k tiketom. Pomocou ACL je riešený prístup používateľov k jednotlivým tiketom na základe ich oprávnení.

 

Využitie AIM

Systém AIM má vyrázne využitie v rámci podnikovej IT infraštruktúry, kde napomáha v oblastiach evidencie: softvéru a licencií, hardvéru, projektorov, životnosti žiarovky, zálohovacích médií, vykonávaných záloh, zapožičaných vecí a úkonov vykonávaných administrátorom na PC.

Taktiež AIM zabezpečuje evidenciu a plánovanie opakovaných profylaktických činností na serveroch a automanizovaný zber informácií o softvéri a vybraných informácií o hardvéri. Pričom AIM je prepojený s Active Directory, čo zabezpečuje automatickú synchronizáciu počítačov a osôb. 
 


Produkt AIM sa skladá z klienta a agenta, ktorí vzájomne komunikujú cez databázu. 

Agent vykonáva zber informácií z počítačov v sieti a ukladá informácie.

Klient slúži na vizuálnu prezentáciu informácií zozbieraných agentom.


 

AIM Agent

AIM Agent zodpovedá za zber informácií z počítačov zo siete a ich zápis do databázy. Synchronizuje zoznam počítačov a užívateľov s AD. Číta nainštalovaný softvér z registrov počítača.  Číta hardvérové informácie o počítačoch pomocou WMI. Zisťuje ich IP zariadení z DNS na základe ich názvu z AD. Musí byť umiestnený na mieste, kde má prístup ku PC v sieti, pokiaľ to nie je možné, tak je možné použiť viacerých agentov na zber z rôznych segmentov siete, ale musí byť zabezpečený komunikačný kanál medzi agentom a DB. Agent vyžaduje špeciálny účet s oprávneniami na zber informácií. 


 

AIM Klient

Prezentuje informácie zozbierané klientom. Zabezpečuje prehľadnú kategorizácia evidencií, pričom poskytuje rýchle vyhľadávanie v rámci menu. Taktiež myslíme na použiváteľský komfort, preto AIM Klient obsahuje elegantné a moderné UI s jednoduchou a intuitívnou navigáciou. Výraznou výhodou pri práci s AIM sú Inteligentné a uložiteľné filtre nad tabuľkami a automatizovaná podpora opakujúcich sa profylaktických činností na serveroch. Možnosť nastavenia právomocí na jednotlivé kategórie evidencií je tiež samozrejmosťou. 


 

AIM - produktový list

AIM - Datasheet (EN)

Chcem sa dozvedieť viac o AIM >>

 

AIM |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
AIM |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
AIM |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
AIM |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice