Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Vieme dostatočne chrániť svoje osobné údaje ?

Osobné údaje sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že odhaľujú naše súkromie, našu identitu. Aj keď sme v zásade na seba a na všetko čo sa nás týka citliví, občas zabúdame na ich ochranu. Osobné údaje chcú od nás takmer všade.  Sú rozšírené v rôznych databázach a pokiaľ nie sú dostatočne chránené, nie je problém sa k nim dostať a zneužiť ich. A preto, ak sa rozhodneme napr. zaregistrovať v niektorom internetovom obchode, pozorne čítajme všetko ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíme podpisom. Pýtajme sa na dôvody poskytovania rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, na právne normy, ktoré to umožňujú, neposkytujme svoje osobné údaje telefonicky a pri využívaní sociálnych sietí. Dôležitosť ochrany si obyčajne začneme uvedomovať až únikom alebo zneužitím osobných údajov. Okrem narušenia súkromia to môže mať aj nepríjemné následky, pretože sa dajú ľahko zneužiť na podvody alebo inú trestnú činnosť.   

 


Prečítajte si tiež:

Akými prostriedkami si môžeme chrániť svoje FACEBOOK konto ?


 

Problematika ochrany osobných údajov nie je taká jednoduchá a jednoznačná, ako sa na prvý pohľad zdá. A pretože by v prvom rade malo záležať každému z nás na ochrane svojich osobných údajov, bolo by vhodné mať aspoň základné znalosti právnych predpisov, ktoré ich ochranu upravujú. Mali by sme vedieť, že osobným údajom je nielen titul, meno, priezvisko, adresa, mail, telefónne číslo, rodné číslo, dátum narodenia, biometrický údaj (napr. hlas, podpis), ale  aj údaje o majetku, financiách, zdravotnom stave alebo o iných špecifických znakoch a osobných vlastnostiach, na základe ktorých je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že osobné údaje musíme posudzovať vo vzájomnej súvislosti. Napríklad meno a priezvisko alebo samotné rodné číslo bez iných informácií sa za osobný údaj nepovažuje. Ak by sme tieto údaje spojili (meno, priezvisko, rodné číslo) boli by osobnými údajmi.

Zvýšenú pozornosť by sme mali venovať v prípadoch,  ak prevádzkovateľ požaduje vyhotovenie kópie občianskeho preukazu alebo iného úradného dokladu (napr. rodný list, sobášny list, rozsudok). Vyhotovenie kópie občianskeho preukazu vo vysokej kvalite môže byť zneužité na výrobu falošného dokladu, a preto by sme mali umožniť  kopírovanie alebo skenovanie  len v  prípadoch, kedy to vyžaduje osobitný zákon.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov, získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len so súhlasom dotknutej osoby, alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby, pričom platí, že  prevádzkovateľ informačného systému nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti.

 


Prečítajte si tiež:

7 rád pre lepšie zabezpečenie Vášho Google účtu


 

Uveďme si niektoré konkrétne príklady, kedy môže prevádzkovateľ získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby. Banky na účely zisťovania, preverovania a kontroly identifikácie klientov môžu získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladu totožnosti (zákon o bankách).

Prevádzkovateľ je oprávnený podľa zákona o ochrane osobných údajov pri uzatváraní pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním (napr. doklad o vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti) alebo na základe osobitných zákonov vyhotoviť kópiu rodného listu dieťaťa (napr. zákon o daniach).  

Prevádzkovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov na účely identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do jeho priestorov, je oprávnený požadovať titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu alebo číslo cestovného dokladu, štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti poskytnutých údajov predloženým dokladom. Na základe uvedeného fyzická osoba, buď umožní oprávnenej osobe nahliadnutie do občianskeho preukazu, alebo predloží občiansky preukaz na dobu odpísania, alebo načítania požadovaných údajov. V žiadnom prípade  však občiansky preukaz neodovzdáva.

V tejto súvislosti je treba upozorniť aj na zákon o občianskych preukazoch, podľa ktorého sa občiansky preukaz nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb. Osoba, ktorá by požadovala odovzdanie občianskeho preukazu (napr. požičovne, ubytovacie zariadenia, internáty a pod.), by sa dopustila protiprávneho konania, avšak treba si uvedomiť, že protiprávneho konania by sme sa dopustili aj my.   

Prevádzkovateľ (Železničná spoločnosť Slovensko a.s.) pri zakúpení cestovného lístku prostredníctvom internetu je oprávnený vyžadovať meno, priezvisko a číslo dokladu totožnosti z dôvodu jednoznačnej identifikácie pri kontrole vo vlaku (zákon o ochrane osobných údajov – spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy).

A čo dodať na záver? Buďme pri poskytovaní svojich osobných údajov opatrní, nedávajme príležitosť na ich zneužitie a nezabudnime, že vždy máme právo vedieť prečo a na základe čoho sa od nás požadujú.