Ochrana osobných údajov v LYNX

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti LYNX s.r.o. (ďalej len „ LYNX“) zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V záujme zachovania transparentného, spravodlivého a zákonného spracúvania osobných údajov  je potrebné, aby boli dotknutej osobe poskytnuté informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov. V súvislosti so zabezpečením informačnej povinnosti prevádzkovateľa LYNX vo vzťahu k dotknutej osobe podľa čl. 13 a čl.14. nariadenia týmto poskytujeme nasledovné informácie.

 

Informácie podľa čl.13 a č.14 nariadenia poskytované prevádzkovateľom LYNX dotknutým osobám:

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

LYNX s.r.o.
Sídlo: Jelačičova 8A, 821 08 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sro, vložka 163485/B

 

2. Zodpovedná osoba a kontaktné údaje:
gdpr.lynx@lynx.sk ; tel. č. 055/727 17 17 

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

 • evidencia podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
 • ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom   
 • jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa
 • evidencia zásahov

4. Právne základy spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely evidencie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.  

 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania osobných údajov  na účely  ochrany majetku spoločnosti kamerovým monitorovacím systémom 

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa 

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely evidencie zásahov

 • zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti 
 • vyhláška MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.   z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

5. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

 • kamerový monitorovací systém  z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti
 • jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu identifikácie fyzickej osoby ( externé osoby) pri  jednorazovom vstupe do priestorov spoločnosti.

6. Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti.

 

7. Prenos do tretích krajín: nevykonáva sa.

 

8. Doba uchovávania:

 • doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti; (evidencia podnetov - 3 roky, záznamy z kamerových systémov - 5 dní, evidencia vstupov - 1 rok, evidencia zásahov - 3 roky). 

9. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k účelom spracúvania:

 • Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom,  na opravu a vymazanie. 
 • Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony.
 • Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.  

10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na  súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby. 

 

11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

12. Požiadavky na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia.

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. je zákonnou požiadavkou; prípadné neposkytnutie osobných údajov má za následok obmedzenie účelu spracúvania. 

Spracúvanie osobných údajov na účely  monitorovania priestoru kamerovým systémom je oprávnený záujem prevádzkovateľa; prevádzkovateľ spracúvanie údajov vykonáva  z dôvodu ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti. V prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Spracúvanie osobných údajov na účely jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa je oprávnený záujem prevádzkovateľa z dôvodu vedenia evidencie dotknutých osôb ( externých osôb) pri vstupe do priestorov spoločnosti na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti. 

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie zásahov je zákonnou požiadavkou;  dotknutá osoba má povinnosť preukázať svoju totožnosť.

 

13. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa.

 


Prečítajte si tiež: 

Zásady používania súborov cookies


 

 

Zdieľať článok

LinkedIn